Uchwała Nr 304/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 września 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 246/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 września 2017 r. w sprawie: nadania...

Uchwała Nr 304/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 września 2021 r.
 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 246/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 września 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr 246/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 września 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 3 października 2017 r., poz. 6238), w ten sposób, że:
 
1) dotychczasowa treść § 1 uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:
 
§ 1.Nadaje się ulicy obejmującej działki numer: 1017/22, 1017/15, 1017/17, 1017/19, 1017/9, 1018, 1017/3 i 1019/11, obręb Niwka, arkusz mapy 11, nazwę Jeździecka.”
 
2) załącznik graficzny, o którym mowa w § 2 zmienianej uchwały, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Przebieg ulicy zaznaczony jest na załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
W zmienianej uchwale wykazano działki, które w dniu jej podejmowania stanowiły własność Miasta Puszczykowa. W wyniku kolejnego podziału powstała działka przeznaczona pod drogę publiczną, której przebieg jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa i której stan prawny został uregulowany przez Miasto Puszczykowo.
Uwzględnienie nowo powstałej działki w uchwale w sprawie nadania nazwy ulicy umożliwi prowadzenie szeregu spraw administracyjnych, m.in. z zakresu spraw meldunkowych.
Wobec powyższego, podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.
 
 

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego