Uchwała Nr 305/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 września 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 223/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: nadania...

Uchwała Nr 305/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 września 2021 r.
 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 223/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia  20 czerwca 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowie.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr 223/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 26 czerwca 2017 r., poz. 4552), w ten sposób, że:
 
1) dotychczasowa treść § 1 uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:
 
„§ 1. Nadaje się ulicy składającej się z działek nr: 555/18, 555/22, 555/35, 555/38, 555/46, 393/4, części działki nr 394/25 oraz części działki nr 394/18, położonych w obrębie Puszczykowo Stare, stanowiących własność Miasta Puszczykowa, nazwę Myśliwska.”
 
2) załącznik graficzny, o którym mowa w § 2 zmienianej uchwały, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Przebieg ulicy zaznaczony jest na załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
W zmienianej uchwale wykazano działki, które w dniu jej podejmowania stanowiły własność Miasta Puszczykowa. W wyniku kolejnego podziału powstała działka przeznaczona pod drogę publiczną, której przebieg jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa i której stan prawny został uregulowany przez Miasto Puszczykowo.
Uwzględnienie nowo powstałej działki w uchwale w sprawie nadania nazwy ulicy umożliwi prowadzenie szeregu spraw administracyjnych, m.in. z zakresu spraw meldunkowych.
Wobec powyższego, podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.