Uchwała Nr 306/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 września 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 43/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy

Uchwała Nr 306/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 września 2021 r.
 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 43/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Puszczykowie.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr 43/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 26 maja 2015 r., poz. 3461), w ten sposób, że:
 
1) dotychczasowa treść § 1 uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:
 
§ 1.Nadaje się ulicy składającej się z działek nr: 392/2 i 392/4 położonych w obrębie Puszczykowo Stare, nazwę Sowia.”
 
2) załącznik graficzny, o którym mowa w § 2 zmienianej uchwały, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Przebieg ulicy zaznaczony jest na załączniku graficznym stanowiącym integralną część
niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
W zmienianej uchwale wykazano działki, które w dniu jej podejmowania stanowiły własność Miasta Puszczykowa. W wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 2018 roku, zmieniony został zakres terenu przeznaczonego pod drogę wewnętrzną w tym rejonie. Przebieg ulicy oznaczony na załączniku do niniejszej uchwały jest zgodny z aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa oraz obejmuje nieruchomości, które stanowią własność Miasta Puszczykowa.
Wobec powyższego podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.