Uchwała Nr 307/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 września 2021 r. w sprawie: nadania nazwy skwerowi w Mieście Puszczykowo.

Uchwała Nr 307/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 września 2021 r.
 
w sprawie: nadania nazwy skwerowi w Mieście Puszczykowo.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Nadaje się skwerowi obejmującemu część działki nr 189 położonej w obrębie Puszczykowo arkusz mapy 3, nazwę „Skwer Pamięci Wydarzeń 28 Czerwca 1956 r.”.
 
§ 2. Przebieg granic zaznaczony jest na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
W nawiązaniu do interpelacji radnego Macieja Krzyżańskiego z dnia 28 czerwca 2021 r. oraz wniosku popartego przez Komisję Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 17 sierpnia 2021 r., proponuje się wyodrębnienie z działki nr 189 położonej w obrębie Puszczykowo – skweru i nadanie mu nazwy „Pamięci Wydarzeń 28 Czerwca 1956 r.”.
Poznański Czerwiec ’56 był pierwszym wielkim buntem robotniczym w dziejach PRL. To właśnie robotnicy Poznania utorowali drogę przełomowi politycznemu, który nastąpił w październiku 1956 roku i wpłynął na przyspieszenie procesów demokratyzacji w państwie.
Wydarzenia poznańskie odbiły się głośnym echem w kraju i na świecie. Wywołała je słabość ekonomiczna systemu politycznego i gospodarczego. Puszczykowo również było areną zrywu wolnościowego. Grupa cywilów tworząca paraoddział wojskowy pod przywództwem Edwarda Człapy zdobyła posterunek Milicji Obywatelskiej, który znajdował się przy ul. Poznańskiej w Puszczykowie.
W bieżącym roku obchodziliśmy 65. rocznicę Powstania Poznańskiego 1956 roku. Zaproponowana nazwa „Pamięci Wydarzeń 28 Czerwca 1956 r.”, dla skweru, przy którym jeszcze do niedawna stał budynek dawnego posterunku przyczyni się do regionalnego utrwalania pamięci o bohaterach Czerwca ’56.