Uchwała Nr 308/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 września 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy...

Uchwała Nr 308/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 września 2021 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Stanisława Moniuszki.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości o powierzchni około 0,0150 ha, wskazanej na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, z działki nr 253, obręb Niwka, ark. mapy 3.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy wydaną przez Burmistrza Miasta Puszczykowa w dniu 22 sierpnia 2019 roku, pas terenu o szerokości 4 metrów wzdłuż frontowej granicy działki nr 253 został przeznaczony pod poszerzenie pasa drogowego ulicy Moniuszki. Na przedmiotowej części nieruchomości planowana jest budowa ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.