Uchwała Nr 309/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 września 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 193/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie...

Uchwała Nr 309/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 września 2021 r.
 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 193/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego.
 
Na podstawie art. 5a ust. 2 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zmienia się załącznik do Uchwały Nr 193/20/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 5 października 2020 r., poz. 7496). Załącznik do Uchwały Nr 193/20/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 5 października 2020 r., poz. 7496) w treści zmienionej, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Pozostała treść Uchwały Nr 193/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Uchwała w sprawie Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego jest aktem prawa miejscowego. Zawiera bowiem normy powszechnie obowiązujące skierowane do podmiotów usytuowanych na zewnątrz struktury administracyjnej gminy, chociażby w zakresie określającym wymogi wobec projektów, które mają być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, oraz tryb odwoławczy w przypadku decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania. W związku z tym Uchwała ta powinna mieć  charakter ramowej, co oznacza, że jedna uchwała w sprawie wymagań może służyć do realizacji wielu budżetów obywatelskich.
Niemniej, z uwagi na zapis § 1 ust. 4 obowiązującego Regulaminu, w którym wskazany został termin opublikowania harmonogramu prac, odnoszący się w sposób jednoznaczny do terminu wejścia w życie uchwały z 2020 r., koniecznym jest podjęcie uchwały zmieniającej w zakresie wskazanego § 1 ust. 4 Regulaminu.
 
 

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego