Uchwała Nr 310/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 września 2021 r.w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy...

Uchwała Nr 310/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 września 2021 r.
 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490 P ul. Nadwarciańska i 2495 P ul. Dworcowa z ul. 3 Maja nr G331100 - droga gminna.
 
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Udziela się z budżetu Miasta Puszczykowa pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania będącego zadaniem własnym Powiatu Poznańskiego, polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490 P ul. Nadwarciańska i nr 2495 P ul. Dworcowa z ul. 3 Maja nr drogi G 331100, droga gminna w kwocie 50% kosztów całkowitych, lecz nie większej niż 50 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i /00).
 
§ 2. Kwota, o której mowa w § 1 przekazana zostanie w roku 2022.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
Uzasadnienie
 
Przedmiotowa uchwała ma na celu udzielenie Powiatowi Poznańskiemu w 2022 roku pomocy finansowej na realizację zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490 P ul. Nadwarciańska i nr 2495 P ul. Dworcowa z ul. 3 Maja nr drogi G 331100.
Realizacja zadania docelowo poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie Miasta Puszczykowa.
W 2021 roku udzielono dotacji dla Powiatu Poznańskiego w kwocie 50 tys., ale w związku z przedłużającą się procedurą projektową nie było możliwe wykorzystanie udzielonej dotacji.
W związku z powyższym kwota dotacji została zwrócona, a niniejsza uchwała jest pomocą finansową na rok 2022.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.