Uchwała Nr 312/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 września 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 312/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 września 2021 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372), art. 212, 217, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2 lutego 2021 r., poz. 934)    
1)      w § 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 56.000,00 zł do kwoty 58.817.163,75 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 56.000,00 zł do kwoty 55.411.563,63 zł;
2)      w § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 56.000,00 zł do kwoty 62.167.163,75 zł, w tym:
a)      zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 66.000 zł do kwoty 51.724.163,75 zł;
b)      zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zł do kwoty 10.443.000 zł;
3)      w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4)      w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5)      w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6)      w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
7)      w § 3 ust. 1 zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 20.255 zł do kwoty 220.255 zł;
8)      w § 3 ust. 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomani o kwotę 20.255 zł do kwoty 227.055 zł.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.  
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
Dochody
 1. W dziale 756: Zwiększono dochody z podatku PCC o kwotę 28.811 zł; wprowadzono dochody z opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml w kwocie 20.255 zł; zmniejszono dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych o kwotę 2.866 zł.
 2. W dziale 758: Zwiększono subwencję oświatową o kwotę 17.500 zł.
 3. W dziale 851: Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
 4. W dziale 900: Wprowadzono dochody z WFOŚiGW w kwocie 300 zł z tytułu obsługi wniosków dotyczących Programu „Czyste Powietrze”; zmniejszono dochody z tytułu dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej o kwotę 8.000 zł.
 
Wydatki
 1. W rozdziale 60014: Wykreślono wydatki w kwocie 50.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3 Maja (przesunięcie realizacji dokumentacji na 2022 r.).
 2. W rozdziale 75095: Zwiększono o kwotę 26.000 zł wydatki na zadanie pn.: „Zakup i montaż nośników reklamowych typu Rollposter”.
 3. W rozdziale 80101: Zwiększono o kwotę 17.500 zł wydatki oświatowe.
 4. W rozdziale 85154: Zwiększono o kwotę 20.255 zł wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
 5. W rozdziale 85215: Zwiększono o kwotę 53.000 zł wydatki na dodatki mieszkaniowe.
 6. W rozdziale 90001: Przesunięto wydatki w kwocie 10.000 zł w ramach środków na dofinansowanie systemów deszczowych z wydatków majątkowych do wydatków bieżących.
 7. W rozdziale 90005: Wprowadzono wydatki w kwocie 300 zł na obsługę wniosków dotyczących Programu „Czyste Powietrze”.
 8. W rozdziale 90005: Zwiększono o kwotę 24.000 zł wydatki majątkowe na wypłatę dotacji na likwidacje niespełniających norm pieców na paliwa stałe.
 9. W rozdziale 90015: Zmniejszono o kwotę 55 zł wydatki na utrzymanie oświetlenia ulicznego.
 10. W rozdziale 92109: Zmniejszono o kwotę 35.000 zł dotację dla BMCAK (w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadań wynikającymi z pandemii COVID-19).
Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.