Uchwała Nr 313/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 października 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 254/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie: powołania...

Uchwała Nr 313/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 października 2021 r.
 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 254/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Ochrony Środowiska.
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) i § 42 ust. 1, 2 i 5 Uchwały Nr 68/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 3607) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr 254/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Ochrony Środowiska, zmienia się treść § 1, który otrzymuje brzmienie:
 
§ 1. Powołuje się Komisję Ochrony Środowiska w składzie:
 
1)      Przewodniczący Komisji:      - Piotr Płóciennik
2)      Członkowie:
                                   - Jan Łagoda
                                   - Barbara Kamińska
                                   - Ewa Michałek-Ciechomska 
                                   - Filip Ryglewicz
                                   - Krzysztof Paszkowski”
                                  
§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr 254/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Ochrony Środowiska pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
W wyborach uzupełniających do Rady Miasta Puszczykowa, które odbyły się 10 października 2021 r. mandat radnej otrzymała pani Ewa Michałek-Ciechomska. Radny sprawuje mandat m.in. poprzez pracę w komisjach Rady Miasta. Radna Ewa Michałek-Ciechomska zgłosiła wniosek o powołanie jej w skład Komisji Ochrony Środowiska.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.