Uchwała Nr 314/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 października 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 6/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju...

Uchwała Nr 314/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 października 2021 r.
 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 6/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) i § 42 ust. 1, 2, 3 i 5 Uchwały Nr 68/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 3607) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr 6/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, zmienionej Uchwałą Nr 251/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 marca 2021 r., zmienia się treść § 1, który otrzymuje brzmienie:
 
§ 1. Powołuje się Komisję Budżetu i Rozwoju Miasta w składzie:
1)      Przewodniczący Komisji:      - Jan Łagoda
2)      Członkowie:
                                   - Elżbieta Bijaczewska
                                   - Alfreda Brączkowska
                                   - Piotr Guziałek
                                   - Barbara Kamińska
                                   - Maciej Krzyżański
                                   - Ewa Michałek-Ciechomska
                                   - Maria Michałowska
                                   - Piotr Płóciennik
                                   - Tomasz Potocki.”
                                              
 
§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr 6/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
W wyborach uzupełniających do Rady Miasta Puszczykowa, które odbyły się 10 października 2021 r. mandat radnej otrzymała pani Ewa Michałek-Ciechomska. Radny sprawuje mandat m.in. poprzez pracę w komisjach Rady Miasta. Radna Ewa Michałek-Ciechomska zgłosiła wniosek o powołanie jej w skład Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.