Uchwała Nr 315/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 października 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 150/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie:...

Uchwała Nr 315/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 października 2021 r.
 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 150/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo.
 
Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr 150/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo, zmienionej Uchwałą Nr 217/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2020 r., wprowadza się następuje zmiany:
 
1)      w § 1 zmienia się ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
 
„2. Powierzenie zadania w zakresie, o którym mowa w ust. 1 następuje na okres do 31 grudnia 2022 r.”;
 
2)      w § 2 zmienia się ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
 
„2.  Zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, finansowane będzie przez Powiat Poznański:
1)        w 2021 roku w kwocie stanowiącej 50% kosztów, lecz nie większej niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),
2)        w 2022 roku w kwocie stanowiącej 50% kosztów, lecz nie więcej niż 70.000,00 zł  (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych)
- a w pozostałej części ze środków własnych Miasta Puszczykowa.”.
 
§ 2. Pozostała treść Uchwały Nr 150/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo, pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Burmistrz Miasta Puszczykowa ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania uzgodnień technicznych, pismem nr IZ.7011.48.2020 z 10 września 2021 roku, zwrócił się z prośbą do Starostwa Powiatowego w Poznaniu o przedłużenie terminu zakończenia zadania do końca 2022 roku. Uchwałą Nr XXXIII/429/VI/2021 Rada Powiatu w Poznaniu zaakceptowała przedmiotowy wniosek.
 
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.