Uchwała Nr 318/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 października 2021 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr 318/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 października 2021 r.
 
w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Poznańskiego, Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę, stanowiącą działki położone w obrębie Puszczykowo Stare, będące własnością Miasta Puszczykowa, nr 287/2 oraz część działki nr 288/1.
 
§ 2. Przebieg drogi gminnej, o której mowa w § 1 przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Działka nr 287/2 oraz część działki nr 288/1, które są własnością Miasta Puszczykowa tworzą ulicę Sielankową. Nazwa ulicy została nadana Uchwałą Nr 198/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 r. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r.,
poz. 1376 ze zm.) nałożyła na gminy obowiązek zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg o znaczeniu lokalnym, nie zaliczonych do innych kategorii, stanowiących uzupełniającą sieć dróg, służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczaniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. Zaliczenie drogi do określonej kategorii drogi publicznej może nastąpić tylko odpowiednio do faktu, który z podmiotów publicznoprawnych jest właścicielem nieruchomości zajętej pod drogę, np. do kategorii drogi gminnej mogą być zaliczone tylko drogi przebiegające przez nieruchomości stanowiące własność gminną. Zaliczenie ulicy Sielankowej do kategorii dróg publicznych gminnych pozwoli między innymi na stosowanie zapisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.) – jest ono stosowane między innymi przy projektowaniu czy remoncie dróg publicznych oraz analogicznie przy stosowaniu przepisów wynikających z ustawy o drogach publicznych.
W związku z powyższych podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.