Uchwała Nr 321/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 października 2021 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane...

Uchwała Nr 321/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 października 2021 r.
 
w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1.           
1. Określa się zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa.;
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) pracach lub robotach budowlanych przy zabytku - należy przez to rozumieć prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków;
2) beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, któremu na zasadach określonych w niniejszej uchwale przyznano dotację z budżetu Miasta Puszczykowa na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku;
3) środkach publicznych - należy przez to rozumieć publiczne środki finansowe określone przepisami ustawy o finansach publicznych.
3.  Z budżetu Miasta Puszczykowa mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w  gminnej ewidencji zabytków, jeżeli łącznie spełnione są następujące kryteria:
1) zabytek znajduje się na stałe na obszarze Miasta Puszczykowa;
2) zabytek jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w gminnej ewidencji zabytków;
3) wnioskodawca posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.
4. Dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku może obejmować nakłady konieczne na wykonanie prac lub robót budowlanych wymienionych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
5. O dotacje mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku, o którym mowa ust. 3 pkt 3.
6. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale wnioskodawca może ubiegać się o udzielenie więcej niż jednej dotacji pod warunkiem, że wnioski dotyczą różnych zabytków.
7. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Jeżeli zabytek, o którym mowa w ust. 3 posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac lub robót budowlanych lub ze względu na zły stan techniczny wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
9. Wnioskodawca ubiegający się o dotację w wysokości, o której mowa w ust. 8 jest zobowiązany dołączyć do wniosku dodatkową opinię właściwego organu ochrony zabytków.
10. W przypadku gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z Miasta Puszczykowa wraz z kwotami przyznanymi na ten cel z innych środków publicznych nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót budowlanych.
11. Jeśli przyznana kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej i beneficjent podejmuje się realizacji zadania jest on zobowiązany w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji  o przyznaniu dotacji do:
1) potwierdzenia woli realizacji zadania w zakresie wnioskowanym przy jednoczesnym zwiększeniu udziału środków własnych i środków z innych źródeł, albo
2) aktualizacji zakresu prac (zmniejszenia z uwzględnieniem przepisu § 4 ust. 2) oraz aktualizacji kalkulacji kosztów prac lub robót budowlanych, albo
3) powiadomienia Burmistrza Miasta Puszczykowa o odstąpieniu od zawarcia umowy.
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 pkt 2 beneficjent może zmniejszyć łączną kwotę środków własnych i środków pochodzących z innych źródeł pod warunkiem zachowania poziomu minimalnego wkładu własnego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3.
13. Dotacja udzielana wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 4, prowadzącemu działalność gospodarczą w tym działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, niezależnie od formy organizacyjno-prawnej oraz sposobu finansowania, stanowi pomoc de minimis udzieloną w zakresie i na zasadach wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2016 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45 z późn. zm.) z uwzględnieniem ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 743).
 
§ 2.
1. Podstawą ubiegania się o dotację jest złożony wniosek wraz z kompletem załączników.
2. We wniosku o udzielenie dotacji należy wskazać:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę,
2) adres / siedzibę podmiotu będącego wnioskodawcą,`
3) pesel lub NIP,
4) numer telefonu,
5) adres e-mail,
6) aktualny numer rachunku bankowego,
7) nazwę zabytku (tożsama z zapisem w rejestrze/ gminnej ewidencji zabytków),
8) adres zabytku,
9) numer księgi wieczystej,
10) tytuł prawny wnioskodawcy do zabytku (własność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inne),
11) uzasadnienie istotnego znaczenia historycznego dla Miasta Puszczykowa,
12) zakres rzeczowy prac lub robót budowlanych,
13) uzasadnienie celowości prac lub robót budowlanych,
14) przewidywany termin realizacji prac,
15) innych środków publicznych przyznanych oraz wnioskowanych na realizację prac lub robót budowlanych,
16) całkowity koszt prac objętych wnioskiem,
17) wnioskowaną kwotę dotacji z Miasta,
18) sposób wypłaty dotacji – jednorazowo lub w transzach.
3. Wnioskodawca do wniosku o udzielenie dotacji dołącza:
1) kosztorys/zestawienie całkowitych kosztów prac;
2) fotograficzną dokumentację zabytku;
3) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do zabytku;
4) kopię decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków lub kopię karty gminnej ewidencji zabytków, lub poświadczenie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie o ujęciu wnioskowanego obiektu w gminnej ewidencji zabytków;
5) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac, robót budowlanych przy zabytku lub opinię w zakresie planowania prac, robót budowlanych;
6)  decyzję pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru robót, jeśli prace wymagają takiego pozwolenia lub zgłoszenia;
7) pełnomocnictwo jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez przedstawiciela
8) opinię, o której mowa w § 1 ust. 9.
4. W przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 13, gdy wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i ubiega się o dotację stanowiącą pomoc de minimis, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz
2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).;
3) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minus w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. poz. 810).
5. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
 
§ 3.           
1. Wnioski o dotacje kieruje się do Burmistrza Miasta Puszczykowa w terminie do 31 października roku poprzedzającego rok, w którym dotacja ma być udzielona, z zastrzeżeniem zdania drugiego niniejszego ustępu. Wnioski o dotacje, które mają być udzielone w 2022 roku kieruje się do Burmistrza Miasta Puszczykowa w terminie do 30 listopada 2021 r.
2. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu.
3. W przypadku wystąpienia stanu zagrożenia zniszczeniem lub uszkodzeniem zabytku, dopuszcza się możliwość składania wniosku w terminie innym niż określony w ust. 1.
4.Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Beneficjent zostanie pisemnie wezwany do uzupełnienia niekompletnego wniosku lub poprawienia oczywistych pomyłek w jego treści.
6. Wnioski poprawne pod względem formalnym są przedstawiane do zaopiniowania komisji Rady Miasta właściwej do spraw kultury oraz komisji właściwej do spraw budżetu.
7. Złożenie poprawnego pod  względem formalnym wniosku o dotację nie jest równoznaczne z jej przyznaniem ani nie gwarantuje przyznania dotacji we wnioskowanej wysokości.
8. Wszystkie zgłoszone wnioski wraz z załączoną do nich dokumentacją bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy.
 
§ 4.           
1. Dotacje przyznaje Rada Miasta Puszczykowaw uchwale określającej:
1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację;
2) kwotę dotacji;
3) łączny minimalny poziom wkładu własnego beneficjenta ze środków własnych i innych środków niestanowiących dotacji z budżetu Miasta Puszczykowa w całkowitym koszcie prac lub robót budowlanych przy zabytku.
2. W przypadku przyznania przez Radę Miasta dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana Rada Miasta może określić zakres prac lub robót budowlanych przy zabytku na jaki jest przyznawana dotacja. W przypadku nie określenia przez Radę Miasta zakresu prac lub robót budowlanych, o których mowa w zdaniu poprzednim decyzję o ewentualnym zakresie zmniejszenia prac podejmuje beneficjent.    
3. Przy ustalaniu wysokości przyznawanych dotacji Rada Miasta uwzględnia kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie Miasta.
4. Informacje o przyznanych dotacjach na dofinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku podawane są do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta.
5. O przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji wszyscy wnioskodawcy zostaną powiadomieni pisemnie.
 
§ 5. 
1. Przekazanie dotacji z budżetu Miasta Puszczykowa następuje na podstawie pisemnej umowy z Beneficjentem.
2. Przekazanie Beneficjentowi dotacji na wykonanie prac lub robót budowlanych przy zabytku może nastąpić przed dokonaniem zapłaty przez Beneficjenta za wykonane prace. Warunkiem wypłaty dotacji jest  przedstawienie kopii faktur/y za wykonanie prac lub robót budowlanych, a w przypadku płatności końcowej również przedłożenie sprawozdania z wykorzystania dotacji. 
3. W zależności od rodzaju zadania, terminu realizacji lub wartości dotacji przekazanie Beneficjentowi środków finansowych, na wniosek beneficjenta, na wykonanie prac lub robót budowlanych przy zabytku może nastąpić w transzach.
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 7. Traci moc uchwała nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 15 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Dz. U. Woj. Wlkp. 2015 r. poz. 6049).
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący miasta na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale.
Podjęcie uchwały jest uzasadnione ze względu na potrzebę uszczegółowienia zasad udzielania dotacji ustalonych w dotychczas obowiązującej uchwale.