Uchwała Nr 323/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 października 2021 r. w sprawie: przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Uchwała Nr 323/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 października 2021 r.
 
w sprawie: przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) oraz pkt III ppkt 5 Regulaminu Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie: ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. 1. Nagrodę w wysokości 800 zł (brutto) otrzymują:
 
1)      Czyż Alan                   - za osiągnięcia sportowe
2)      Dziamska Julia           - za osiągnięcia sportowe
3)      Gucki Adam               - za osiągnięcia naukowe
4)      Janaszek Tadeusz       - za osiągnięcia sportowe
5)      Jankowska Gracjana  - za osiągnięcia sportowe
6)      Kędzierska Katarzyna           - za osiągnięcia sportowe
7)      Kucharski Ignacy       - za osiągnięcia naukowe
8)      Maik Anna                 - za osiągnięcia naukowe
9)      Morszner Zofia          - za osiągnięcia sportowe
10)  Namysł Jan                 - za osiągnięcia sportowe
11)  Przybylak Oskar         - za osiągnięcia sportowe
12)  Ratajczyk Sebastian   - za osiągnięcia sportowe
13)  Rutkowska Wiktoria  - za osiągnięcia sportowe
14)  Zajdel Aleks               - za osiągnięcia sportowe
15)  Ziółkowski Adam      - za osiągnięcia sportowe
 
  1. Nagrodę w wysokości 400 zł (brutto) otrzymują:
 
1)      Burzyński Bartosz      - za osiągnięcia sportowe
2)      Cragg Julia                 - za osiągnięcia naukowe
3)      Jankowski Oliwer      - za osiągnięcia sportowe
4)      Kucharski Kajetan     - za osiągnięcia naukowe
5)      Lipińska Magdalena   - za osiągnięcia naukowe
6)      Nobik Julia                 - za osiągnięcia sportowe
7)      Piontek Barbara         - za osiągnięcia sportowe
8)      Piontek Helena           - za osiągnięcia sportowe
9)                  Piontek Urszula          - za osiągnięcia sportowe
10)  Popławski Franciszek - za osiągnięcia naukowe
11)  Sobańska Hanna        - za osiągnięcia sportowe      
12)  Sykulska Martyna      - za osiągnięcia artystyczne
13)  Wapniarski Karol       - za osiągnięcia naukowe
14)              Zenker Bernard          - za osiągnięcia naukowe i sportowe
 
 
 
  1. Nagrodę w wysokości 150 zł (brutto) otrzymują:
 
1)      Allecou Jan                            - za osiągnięcia sportowe
2)      Allecou Stanisław                  - za osiągnięcia sportowe
3)      Bajer Wiktoria                        - za osiągnięcia artystyczne
4)      Czyżow Borys                       - za osiągnięcia sportowe
5)      Czyżow Milena                      - za osiągnięcia artystyczne
6)      Jankowski Adam                    - za osiągnięcia sportowe
7)      Jasiczak Marianna                  - za osiągnięcia artystyczne i naukowe
8)      Jiya Dawid                             - za osiągnięcia sportowe
9)      Kamola Piotr                          - za osiągnięcia naukowe
10)  Kucharski Tymon                   - za osiągnięcia naukowe
11)  Kulczyński Dawid                 - za osiągnięcia sportowe
12)  Kulczyński Jakub                   - za osiągnięcia sportowe
13)  Mączyńska Magdalena          - za osiągnięcia naukowe
14)  Majchrzak Maria                    - za osiągnięcia artystyczne
15)  Ptak Zuzanna                         - za osiągnięcia naukowe
16)  Walczak Cezary                     - za osiągnięcia naukowe
 
 
§ 2. Zgodnie z §3 uchwały Nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych źródłem pokrycia wydatku, o którym mowa w §1 będą środki przewidziane w budżecie Miasta Puszczykowa na rok 2021 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85416 pomoc materialna dla uczniów, paragraf 3040 inne formy pomocy dla uczniów.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Rada Miasta Puszczykowa dostrzega potrzebę wspierania rozwoju uzdolnień i zainteresowań najzdolniejszych uczniów szkół wszystkich szczebli mieszkających na terenie Puszczykowa i reprezentujących Miasto Puszczykowo. Nagroda dla uczniów ma na celu wspomaganie możliwości stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, a także umożliwianie udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiadach, konkursach, festiwalach, zawodach sportowych itp.
Kapituła po zapoznaniu się z wnioskami, zaproponowała Radzie Miasta przyznanie nagród jak powyżej.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.