Uchwała Nr 324/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 października 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r.

 Uchwała Nr 324/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 października 2021 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 212, 217, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
 § 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2 lutego 2021 r. poz. 934)    
1)      w § 1 zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 651.475,00 zł do kwoty 58.388.961,94 zł, w tym:
a)      zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.161.917,00 zł do kwoty 56.796.753,82 zł,
b)      zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.813.392 zł do kwoty 1.592.208,12 zł;
2)      w § 2 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 2.320.552,00 zł do kwoty 60.069.884,94 zł, w tym:
a)      zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.448,00 zł do kwoty 52.047.884,94 zł,
b)      zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.421.000,00 zł do kwoty 8.022.000,00 zł;
3)      w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4)      w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5)      w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6)      w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7)      § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 1.680.923,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków”;
8)      w § 6 zmniejsza się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 70.000 zł do kwoty 1.411.000 zł;
9)      § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „§ 8. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Miasta w wysokości 5.438.923,00 zł, w tym przychody w wysokości: 3.758.000,00 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, 1.680.923 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.”;
10)  § 10 otrzymuje brzmienie: „§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 5.000.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5.000.000,00 zł.”.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.  
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
Uzasadnienie
Dochody
 1. W dziale 010: Zmniejszono o kwotę 31 zł dochody z tytułu dzierżawy.
 1. W dziale 600: Wykreślono dochody ze środków europejskich na zadanie pn.: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 1.743.392 zł (dochody zostaną zrealizowane w 2022 r.); zmniejszono o kwotę 70.000 zł dotację z Powiatu Poznańskiego na zadania inwestycyjne.
 2. Urealniono dochody z poszczególnych tytułów, w tym zwiększono dochody z tyt. udziału w PIT o kwotę 588.000 zł oraz zwiększono dochody z tyt. podatku PCC o kwotę 474.427 zł.
 1. W dziale 851: Zwiększono dochody o kwotę 6.072 zł (w związku z otrzymaniem środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).
 2. W dziale 926: Zmniejszono o kwotę 8.683 zł dochody z tytułu usług sportowych.
 
 
Wydatki
 1. W rozdziale 60004: Zwiększono o kwotę 100.000 zł dotację dla Miasta Poznania na realizację zadania w zakresie transportu publicznego (w związku z mniejszymi wpływami z biletów).
 2. W rozdziale 60014: Zmniejszono o kwotę 70.000 zł wydatki majątkowe na wykonanie dokumentacji technicznej i budowy chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P.
 3. W rozdziale 60016: Zmniejszono o kwotę 2.050.000 zł wydatki majątkowe na Program budowy dróg (przesunięcie realizacji części inwestycji, w związku z opóźnieniami w wykonaniu dokumentacji technicznych, na 2022 r.).
 4. W rozdziale 75495: Zmniejszono o kwotę 82.550 zł wydatki majątkowe na zadanie pn.: „Rozbudowa monitoringu miejskiego” (przesunięcie budowy, w związku z opóźnieniem w wykonaniu dokumentacji technicznej, na 2022 r.)
 5. W rozdziale 85195: Zwiększono wydatki o kwotę 6.072 zł na zadanie związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
 6. W rozdziale 90015: Zmniejszono o łączną kwotę 200.000 zł wydatki majątkowe na budowę oświetlenia (przesunięcie budowy ul. Myśliwskiej, w związku z opóźnieniem w wykonaniu dokumentacji technicznej, na 2022 r.; ponadto zmniejszono wydatki w związku z korzystniejszymi rozstrzygnięciami postępowań o udzielenie zamówień publicznych).
 7. Zmniejszono o łączną kwotę 24.074 zł dotacje dla organizacji pozarządowych.
 
Deficyt
W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków zmniejszono deficyt do kwoty 1.680.923 zł.