Uchwała Nr 325/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia...

Uchwała Nr 325/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 października 2021 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)      w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2)      w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki 
 
Uzasadnienie
 
W uchwale Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028:
1)      dostosowano dane do uchwały budżetowej na 2021 r.;
2)      przesunięto dochody z tytułu dotacji na realizację zadania pn.: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 1.743.392 na 2022 r.;
3)      wykreślono w 2021 r. przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 3.750.000 zł i odpowiednio zmniejszono rozchody, obsługę zadłużenia i kwotę zadłużenia w kolejnych latach.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.