Uchwała Nr 326/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania...

Uchwała Nr 326/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 listopada 2021 r.

w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1930) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Mieście - należy przez to rozumieć Miasto Puszczykowo,

2) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Puszczykowie,

3) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Puszczykowa,

4) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego,

5) uczniu - należy przez to rozumieć wychowanka przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły,

6)  roku budżetowym – należy przez to rozumieć rok, na który jest uchwalana ustawa budżetowa i są udzielane dotacje określone w niniejszej uchwale,

7) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1930).

§ 3.

 1. Dotacji udziela się na wniosek organu prowadzącego, złożony do Burmistrza do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do uchwały.
 2. Organ prowadzący przedszkole lub szkołę, lub osoba upoważniona przez organ prowadzący, przekazuje Burmistrzowi, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, informację o faktycznej liczbie uczniów uczęszczających do placówki. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
 3. Miesięczna rata dotacji obliczana jest w oparciu o liczbę uczniów w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca.
 4. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy wskazany przez organ prowadzący we wniosku o udzielenie dotacji.
 5. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego organ prowadzący zobowiązany jest do powiadomienia Burmistrza.

§ 4.

 1. Organ prowadzący sporządza roczne rozliczenie wykorzystania dotacji, obejmujące informację o łącznej kwocie otrzymanej dotacji oraz rodzajach poniesionych wydatków sfinansowanych z dotacji, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.
 2. Rozliczenie wykorzystania dotacji za dany rok budżetowy, organ prowadzący przedkłada Burmistrzowi w terminie do 15 stycznia następnego roku. W przypadku zakończenia działalności w trakcie roku budżetowego, sprawozdanie przedkłada się w terminie 30 dni od dnia zakończenia działalności, za okres od początku roku budżetowego do dnia zakończenia działalności.
 3. Organ prowadzący dokonuje zwrotu dotacji niewykorzystanej, pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w trybie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.).

§ 5.

 1. Burmistrzowi przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji.
 2. Kontrolę prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przeprowadzają osoby upoważnione przez Burmistrza.
 3. Osoby upoważnione do kontroli mają prawo wstępu do przedszkola i szkoły oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, na podstawie której sporządzono miesięczną informację o liczbie uczniów, stanowiącą podstawę pobierania dotacji w danym miesiącu oraz dokumentacji finansowej potwierdzającej prawidłowość wydatkowania środków z otrzymanej dotacji.
 4. Kontrolujący ma prawo do dokonywania odpisów i kserokopii kontrolowanej dokumentacji. Kserokopie służące jako załącznik do protokołu kontroli lub stanowiące akta kontroli powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące kontrolowane przedszkole lub szkołę.
 5. W razie potrzeby kontrolujący może występować do organu prowadzącego kontrolowaną jednostkę lub do jej dyrektora o udzielenie wyjaśnień, sporządzenie obliczeń i zestawień w zakresie pobrania i wykorzystania dotacji.
 6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w trzech egzemplarzach, którego jeden otrzymuje podmiot kontrolowany a dwa Burmistrz. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany.
 7. Kontrolę przeprowadza się po uprzednim powiadomieniu organu prowadzącego o zakresie kontroli, przewidywanym czasie kontroli oraz miejscu przeprowadzenia kontroli. Powiadomienia dokonuje się nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem kontroli.

§ 6.

 1. Jeżeli osoba reprezentująca lub prowadząca kontrolowaną jednostkę odmawia podpisania protokołu - protokół podpisują jedynie osoba lub osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu oraz dołączając pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisu.
 2. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w przepisach odrębnych.
 3. Organ prowadzący może zgłosić Burmistrzowi w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienia lub zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole.

§ 7.

 1. Burmistrz rozpatruje złożone wyjaśnienia i zastrzeżenia do protokołu i w terminie 14 dni od dnia ich wpływu przesyła kontrolowanej jednostce wystąpienie pokontrolne wzywające do zwrotu całości lub części przekazanej dotacji.
 2. Wystąpienia pokontrolnego nie sporządza się jeżeli Burmistrz uwzględni w całości wyjaśnienia lub zastrzeżenia, o których mowa w § 6 ust. 3, o czym powiadamia się pisemnie kontrolowany podmiot.
 3. Podmiot kontrolowany w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego zawiadamia Burmistrza o realizacji wniosków i zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

§ 8. Traci moc Uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 282 /8/VII z dnia 30 stycznia 2018 r. oraz uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 293/18/VII z dnia 27 lutego 2018 r.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Puszczykowa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1930) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji dla podmiotów prowadzących przedszkola oraz szkoły, oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie odpowiednio dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji. W związku z powyższym oraz regulacjami zawartymi w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych ujednolicającymi tryb udzielania dotacji dla przedszkoli i szkoły prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego, podjęcie uchwały uważa się za zasadne.