Uchwała Nr 327/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 141/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie zasad...

Uchwała Nr 327/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 listopada 2021 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr 141/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Puszczykowo.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 611 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale nr 141/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r., poz. 2468), wprowadza się następujące zmiany:
1)      § 1 ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „gospodarstwie domowym – należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2021);”
2)      § 1 ust. 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: „dochodzie - należy przez to rozumieć dochód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2021);
3)      § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Burmistrz Miasta Puszczykowa może skreślić z listy osoby, które:
1) przestały spełniać kryteria, o których mowa w § 5 ust. 1-5 uchwały;
2) nie przedstawiły dokumentów niezbędnych do aktualizacji wniosku w wyznaczonych terminach określonych w § 13 ust 2 i 3;
3) nie przystąpią do zawarcia umowy najmu lokalu bez uzasadnionej przyczyny, w terminie 7 dni od dnia przyjęcia oferty lub wykonania remontu przez Gminę i wydania lokalu;
4) w dniu otrzymania oferty najmu posiadają tytuł prawny do lokalu, w którym mogą realizować swoje potrzeby mieszkaniowe;
5) dokonały zajęcia lokalu bez tytułu prawnego po umieszczeniu na liście.”
4)      § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Umowa najmu lokalu zajmowanego bez tytułu prawnego może być zawarta z osobami, o których mowa w ust. 1 i 2 po spełnieniu łącznie następujących przesłanek, z zastrzeżeniem ust. 5:
1) brak zaległości z tytułu opłat za korzystanie z lokalu, przy czym warunek ten uważa się za spełniony również w przypadku, jeżeli została zawarta i jest realizowana ugoda w sprawie spłaty zadłużenia;
2) niewykraczanie w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu;
3) potwierdzone stałe zamieszkiwanie oraz prawidłowa eksploatacja lokalu;
4) spełnienie kryteriów dochodowych, o których mowa w § 5 ust. 3;
5) powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normy powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych oferowanych do najmu określonej w obowiązującym Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Puszczykowa.”
5)      § 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„W stosunku do osób, wobec których sąd nakazał opróżnienie lokalu, nie stosuje się postanowień, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 4.”.
6)      § 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Osobom spełniającym warunki określone w ust. 1-3 wydaje się, odpowiednio do wysokości dochodu ich gospodarstwa domowego oraz wielkości zajmowanego lokalu odpowiedniej do ilości osób w gospodarstwie domowym, ofertę do zawarcia odpowiedniej umowy najmu zajmowanego bądź innego lokalu w przypadku niespełniania warunku określonego w ust. 3 pkt 5.”
7)      § 18 ust.6 otrzymuje brzmienie: „Jeżeli lokal zajmowany bez tytułu prawnego jest przeznaczony do zamiany z inicjatywy Gminy albo jest tymczasowym pomieszczeniem, osobom spełniającym warunki określone w niniejszym paragrafie proponuje się zawarcie umowy najmu innego lokalu mieszkalnego odpowiednio do wysokości dochodu osiąganego przez gospodarstwo domowe.”
8)      W załączniku nr 1 do uchwały nr 141/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 lutego 2020 r., pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „Rodziny, w których średni miesięczny dochód za 3 kalendarzowe miesiące poprzedzające zakwalifikowanie wniosku do przydziału w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza 100% najniższej emerytury otrzymują następującą ilość punktów:
-         do 50 % najniższej emerytury - 5 pkt,
-         do 60 % - // - - 4 pkt,
-         do 70 % - // - - 3 pkt.,
-         do 80 % - // - - 2 pkt,
-         do 90 % - // - - 1 pkt.
Osoby samotne, których średni miesięczny dochód za 3 kalendarzowe miesiące poprzedzające zakwalifikowanie wniosku do przydziału nie przekraczał 120 % najniższej emerytury otrzymują następującą ilość punktów
-         do 50 % najniższej emerytury - 5 pkt,
-         do 60 % - // - - 4 pkt,
-         do 70 % - // - - 3 pkt,
-         do 80 % - // - - 2 pkt,
-         do 90 % - // - - 1 pkt.
Za dochód przyjmuje się dochód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2021).”
9)      W załączniku nr 1 do uchwały nr 141/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 lutego 2020 r., pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „Osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych i niemieszkalnych, w których na jedną osobę przypada mniej niż 5m2 powierzchni:
-         do  4 m2  5 pkt,
-         4 - 5 m2  4 pkt.
Przez osoby zamieszkujące w lokalach niemieszkalnych należy rozumieć: osoby zamieszkujące w pomieszczeniach nie spełniających warunków lokalu mieszkalnego określonych w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminie i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 611 ze zm.).”
10)  W załączniku nr 2 do uchwały nr 141/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 lutego 2020 r., pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „Rodziny, w których średni miesięczny dochód za 3 kalendarzowe miesiące poprzedzające zakwalifikowanie wniosku do przydziału w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza 80% najniższej emerytury otrzymują następującą ilość punktów:
-         do 50 % najniższej emerytur 5 pkt,
-         do 60 % - // - 3 pkt,
-         do 70 % - // - 2 pkt,
-         do 80 % - // - 1 pkt.
Osoby samotne, których średni miesięczny dochód za 3 kalendarzowe miesiące poprzedzające zakwalifikowanie wniosku do przydziału nie przekraczał 100% najniższej emerytury otrzymują następującą ilość punktów :
-         do 50 % najniższej emerytury 5 pkt.
-         do 60 % - // - 4 pkt,
-         do 70 % - // - 3 pkt,
-         do 80 % - // - 2 pkt,
-         do 90 % - // - 1 pkt.
Za dochód przyjmuje się dochód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2021r., poz. 2021).”
11)  W załączniku nr 2 do uchwały nr 141/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 lutego 2020 r., pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „Osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych i niemieszkalnych, w których na jedną osobę przypada mniej niż 5m2 powierzchni:
-         do 4 m2  5 pkt,
-         4 - 5 m2  4 pkt.
Przez osoby zamieszkujące w lokalach niemieszkalnych należy rozumieć: osoby zamieszkujące w pomieszczeniach nie spełniających warunków lokalu mieszkalnego określonych w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 611 ze zm.).”
12)  W załączniku nr 3 do uchwały nr 141/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 lutego 2020 r., pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „Rodziny, w których średni miesięczny dochód za 3 kalendarzowe miesiące poprzedzające zakwalifikowanie wniosku do przydziału w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza 100% najniższej emerytury otrzymują następującą ilość punktów:
-         do 50 % najniższej emerytury - 5 pkt,
-         do 60 % - // - - 4 pkt,
-         do 70 % - // - - 3 pkt.,
-         do 80 % - // - - 2 pkt,
-         do 90 % - // - - 1 pkt.
Osoby samotne, których średni miesięczny dochód za 3 kalendarzowe miesiące poprzedzające zakwalifikowanie wniosku do przydziału nie przekraczał 120 % najniższej emerytury otrzymują następującą ilość punktów
-         do 50 % najniższej emerytury - 5 pkt,
-         do 60 % - // - - 4 pkt,
-         do 70 % - // - - 3 pkt,
-         do 80 % - // - - 2 pkt,
-         do 90 % - // - - 1 pkt.
Za dochód przyjmuje się dochód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2021r., poz. 2021).”
 
§ 2. Pozostała treść uchwały Nr141/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Puszczykowo pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 611 ze zm.) do kompetencji Rady Miasta należy ustalenie zasad wynajmowania i zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021r., poz. 11 ze zm.), którą zmieniono przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 611 ze zm.) i ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2021) m.in. poprzez wprowadzenie nowego określenia dochodu oraz obowiązku określenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego. Wzór deklaracji o wysokości dochodów będzie miał zastosowanie przy składaniu wniosku o najem lokalu komunalnego. Wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji o dochodach został przyjęty Uchwałą nr 290/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz. 6617).
 Oprócz tego wprowadzono zmiany w treści Uchwały nr 141/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 lutego 2020 r, zgodnie z Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.191.2020.7 z dnia 30 marca 2020 r., w którym Wojewoda stwierdził częściową nieważność Uchwały nr 141/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 lutego 2020 r., ze względu na istotne naruszenie prawa.
Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
 

 

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego