Uchwała Nr 329/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy...

Uchwała Nr 329/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 listopada 2021 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Poznańskiej.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na okres od dnia 7.12.2021 r. do 6.12.2024 r. części nieruchomości położonej w Puszczykowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2199
o powierzchni 0,1557 ha, obręb Puszczykowo, ark. mapy 5, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00100627/3, tj. o łącznej powierzchni przeznaczonej do oddania w dzierżawę - 0,0042 ha, oznaczonej na załączniku graficznym
do niniejszej uchwały, zagospodarowanej dwoma stoiskami handlowymi wraz z terenem przyległym oraz dwoma miejscami parkingowymi.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Dotychczasowy dzierżawca części nieruchomości będącej przedmiotem niniejszej uchwały zwrócił się z prośbą o przedłużenie okresu dzierżawy.
Przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określa, że uchwała rady gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Wobec powyższego podjęcie uchwały następującej treści jest uzasadnione.