Uchwała Nr 330/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Działkowej

Uchwała Nr 330/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 listopada 2021 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Działkowej.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na okres od dnia 1.01.2022 r. do 31.12.2024 r., części nieruchomości położonej w Puszczykowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 460/2
o powierzchni 0,0720 ha, obręb Puszczykowo, ark. mapy 5, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00106926/1, tj. o łącznej powierzchni przeznaczonej do wydzierżawienia 0,0258 ha (po 0,0129 ha dla każdego z dzierżawców), oznaczonej na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
Uzasadnienie
 
Dotychczasowi wieloletni dzierżawcy części nieruchomości będących przedmiotem niniejszej uchwały zwrócili się z prośbą o przedłużenie okresu dzierżawy przedmiotowego gruntu wykorzystywanego jako tereny zielone.
Przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określa, że uchwała rady gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Wobec powyższego podjęcie uchwały następującej treści jest uzasadnione.