Uchwała Nr 331/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie...

Uchwała Nr 331/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 listopada 2021 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ul. Nadwarciańskiej i Niwka Stara.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości położonej w Puszczykowie, oznaczonej jako działka nr 535/2 o powierzchni 0,0286 ha, obręb Niwka,
ark. mapy 4, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00244159/2, wskazanej na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
 
§ 2. Traci moc Uchwała Nr 196/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2019 roku, dotycząca wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Nadwarciańskiej.
 
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów nadwarciańskich położonych w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego i Nadwarciańskiej - I strefa, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Puszczykowa Nr 325/10/V z dnia 27.10.2010 r. przedmiotowa działka przeznaczona jest pod Tereny zieleni urządzonej i infrastruktury technicznej oraz tereny publicznego ciągu pieszo-rowerowego.
Działka nr 535/2 stanowi własność Powiatu Poznańskiego. Za zgodą Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu, została przeprowadzona procedura podziałowa działki nr 535, w celu wydzielenia części nieruchomości stanowiącej pas zieleni w pasie drogowym, gospodarowanej przez Miasto Puszczykowo. Zarząd Powiatu Poznańskiego nie wyraził zgody na przekazanie przedmiotowej nieruchomości na rzecz Miasta Puszczykowa w drodze darowizny. Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu niniejsza sprawa powinna być zakończona sprzedażą tej nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Przedmiotowa działka niezbędna jest Miastu do zapewnienia lepszej komunikacji i widoczności w rejonie ul. Nadwarciańskiej, pomiędzy drogą powiatową, a drogą gminną. Planowana budowa ulicy Niwka Stara obejmuje swoim zakresem również przedmiotową nieruchomość.
Wobec powyższego podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.