Uchwała Nr 332/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 207/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 października 2020 r. w sprawie...

Uchwała Nr 332/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 listopada 2021 r.
 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 207/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulicy Mocka i Niwka Stara, obręb Niwka, arkusz 12.
 
Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 741) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1372) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr 207/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulicy Mocka i Niwka Stara, obręb Niwka, arkusz 12, w ten sposób, że dotychczasowy załącznik graficzny do uchwały, określający granice obszaru opracowania, zostaje zastąpiony nowym załącznikiem graficznym, w którym oznaczone zostały granice opracowania planu.
 
§ 2. Nowy załącznik graficzny, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Ze względu na usprawnienie układu komunikacyjnego w południowej części miasta, na wniosek Burmistrza Miasta proponuje się zmianę Uchwały Nr 207/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulicy Mocka i Niwka Stara, obręb Niwka, arkusz 12, w celu umożliwienia prowadzenia dalszych prac planistycznych.