Uchwała Nr 333/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa.

Uchwała Nr 333/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 listopada 2021 r.
 
w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 1-3 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.) oraz § 1 pkt 3 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1960) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto Burmistrza Miasta Puszczykowa w wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze - według maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla wójtów, z uwzględnieniem liczby mieszkańców gminy, określonej w tabeli I. załącznika nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
2) dodatek funkcyjny - według maksymalnej stawki dodatku funkcyjnego dla wójtów, z uwzględnieniem liczby mieszkańców gminy, określonej w tabeli I. załącznika nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
3) dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego,
4) dodatek za wieloletnią pracę według obowiązujących przepisów.
 
§ 2. Traci moc Uchwała Nr 15/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzenia należnego od dnia 1 sierpnia 2021 r.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
W związku ze zmianą przepisów zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały ustalającej wysokość wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa.