Uchwała Nr 334/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 117/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 października 2019 r. w sprawie...

Uchwała Nr 334/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 listopada 2021 r.
 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 117/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 25 ust. 4, ust. 6, ust. 7 i ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) w związku z § 3 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U z 2021 r. poz. 1974.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr 117/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Puszczykowa, § 1 otrzymuje brzmienie:
 
§ 1. Ustala się dla przewodniczącego Rady dietę miesięczną w formie zryczałtowanej w wysokości 50% 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1658).”.
 
§ 2. Pozostała treść Uchwały Nr117/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Puszczykowa,pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia i ma zastosowanie do diet należnych od dnia 1 sierpnia 2021 r.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
W związku ze zmianą przepisów zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do uchwały ustalającej wysokości diet dla radnych Rady Miasta Puszczykowa.