Uchwała Nr 335/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 335/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 listopada 2021 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 212, 217, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
 § 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2 lutego 2021 r. poz. 934)    
1)      w § 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 4.050.000 zł do kwoty 62.637.590,14 zł, w tym:
a)      zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.750.000 zł do kwoty 60.745.382,02 zł,
b)      zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 300.000 zł do kwoty 1.892.208,12 zł;
2)      w § 2 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 3.710.000 zł do kwoty 56.558.513,14 zł, w tym:
a)      zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 550.000 zł do kwoty 51.696.513,14 zł,
b)      zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.160.000 zł do kwoty 4.862.000,00 zł;
3)      w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4)      w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5)      w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6)      w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7)      § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się nadwyżkę budżetu Miasta w wysokości 6.079.077 zł, którą przeznacza się na rozchody - przelewy na rachunki lokat”;
8)      w § 4 dotychczasową treść oznacza się jako ustęp 1 i dodaje się ustęp 2 w brzmieniu: § 4.2 Środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 w kwocie 89.468,08 zł przeznacza się na następujące zadania:
1) kwotę 35.996 zł na ochronę zdrowia (wydatki związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, funkcjonowaniem infolinii, działaniami promocyjnymi szczepień przeciwko COVID);
2) kwotę 53.472,08 zł na wydatki związane z programem Wspieraj Seniora.”;
9)      § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „§ 8. 2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 11.518.000 zł, w tym: wykup obligacji komunalnych w wysokości 3.758.000 zł, przelewy na rachunki lokat w wysokości 7.760.000 zł”.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.  
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
Uzasadnienie
 
Dochody
 1. W dziale 600: Zmniejszono o kwotę 31.018,17 zł do wysokości wykonania dochody z Funduszu Dróg Samorządowych.
 2. W dziale 756: Zwiększono dochody o kwotę 1.044.175,15 zł w związku z przewidywaną wyższą realizacją dochodów w stosunku do planu.
 1. W dziale 758: Wprowadzono dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości:
1)      300.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
2)      2.630.508 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w realizacji zadań własnych,
3)      86.967 zł z rezerwy subwencji ogólnej na 2021 r.
 1. W dziale 851: Zwiększono dochody o kwotę 6.000 zł (w związku z otrzymaniem środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).
 2. W dziale 852: Zwiększono dochody o kwotę 13.368,02 zł (w związku z otrzymaniem środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).
Wydatki
 1. W rozdziale 60014: Zmniejszono o kwotę 60.000 zł wydatki majątkowe na wykonanie dokumentacji technicznej i budowy chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P.
 2. W rozdziale 60016: Zmniejszono o kwotę 3.100.000 zł wydatki majątkowe na Program budowy dróg, zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 97.068,02 zł.
 3. W rozdziale 60018: Zmniejszono o kwotę 70.000 zł wydatki na remont nawierzchni jezdni na ul. Jackowskiego.
 4. W rozdziale 70005: Zmniejszono o kwotę 100.000 zł wydatki na gospodarkę gruntami. 
 5. W rozdziale 75022-75022: Zwiększono wydatki bieżące o łączną kwotę 130.000 zł.
 6. W rozdziale 75702: Zmniejszono o kwotę 120.000 zł wydatki na obsługę długu.
 7. W działach 801 i 854 zmniejszono wydatki szkół podstawowych o kwotę 275.210 zł.
 8. W rozdziale 80149 zwiększono wydatki na dotacje dla przedszkoli o kwotę 10.000 zł.
 9. W rozdziale 85195: Zwiększono wydatki o kwotę 6.000 zł na zadanie związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
 10. W rozdziale 85230: Przesunięto kwotę 3.342,01 zł do rozdziału 85295.
 11. W rozdziale 85295: Zwiększono wydatki o kwotę 16.710,03 zł na realizację programu realizowanego przez MOPS: "Wspieraj Seniora".
 12. W rozdziale 85412 zmniejszono wydatki na wypoczynek dzieci o kwotę 77.090 zł.
 13. W rozdziale 90001: Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł.
Deficyt
W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie ustalono nadwyżkę w wysokości  6.079.077 zł wobec wcześniejszego deficytu w wysokości 1.680.923 zł.