Uchwała Nr 336/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia...

Uchwała Nr 336/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 listopada 2021 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)      w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2)      w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
W uchwale Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028:
1)      dostosowano dane do uchwały budżetowej na 2021 r.;
2)      wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku zaplecza socjalno-sportowego wraz z modernizacją boiska piłkarskiego i budową oświetlenia” o łącznych nakładach w latach 2022-2023 10.000.000 zł;
3)      zwiększono o 44.000 zł nakłady na przedsięwzięcie pn. „Zimowe utrzymanie dróg”
4)      wprowadzono w latach 2022-2023 dochody w łącznej kwocie 9.000.000 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Polski Ład” na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa budynku zaplecza socjalno-sportowego wraz z modernizacją boiska piłkarskiego i budową oświetlenia”
5)      Dokonano przesunięcia części środków z Funduszu Dopłat na budowę budynku komunalnego przy ul. Nadwarciańskiej 11B z 2022 r. na 2023 r.
 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.