Uchwała Nr 338/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r.

 Uchwała Nr 338/21/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 21 grudnia 2021 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 212, 217, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
 § 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2 lutego 2021 r. poz. 934)    
1)      w § 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 256.526,22 zł do kwoty 63.544.198,36 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 256.526,22 zł do kwoty 61.651.990,24 zł;
2)      w § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 256.526,22 zł do kwoty 57.465.121,36 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 256.526,22 zł do kwoty 52.603.121,36 zł;
3)      w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4)      w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5)      w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6)      w § 4 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: „§ 4.2 Środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 w kwocie 340.018,08 zł przeznacza się na następujące zadania:
   1) kwotę 36.046 zł na ochronę zdrowia (wydatki związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, funkcjonowaniem infolinii,   działaniami promocyjnymi szczepień przeciwko COVID);
   2) kwotę 53.472,08 zł na wydatki związane z programem Wspieraj Seniora;
   3) kwotę 250.500 zł na rozwój szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”.”
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.   
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
Dochody
 1. W dziale 801: Wprowadzono środki w kwocie 250.500 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację projektu pn.: „Laboratoria przyszłości”.
 2. W dziale 851: Zwiększono o kwotę 50 zł dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień.
 3. W dziale 853: Zwiększono o kwotę 1.776,22 zł dotację na realizację projektu pn.: „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą”.
 4. W dziale 855: Wprowadzono środki w kwocie 4.000 zł z Funduszu Pracy na realizację Programu Asystent Rodziny.
 5. W dziale 900 zwiększono o kwotę 200 zł dochody z WFOŚiGW na obsługę Programu Czyste Powietrze.   
 
Wydatki
 1. W rozdziale 80101: Wprowadzono wydatki w kwocie 250.500 zł na zakup infrastruktury szkolnej w ramach projektu pn.: „Laboratoria przyszłości”.
 2. Dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej w rozdziałach 80101, 80150, 85401.
 3. W rozdziale 75702 zwiększono o kwotę 1.776,22 zł wydatki na obsługę długu.
 4. W rozdziale 90005 zwiększono wydatki o kwotę 200 zł na obsługę Programu Czyste Powietrze.
 5. W rozdziale 85195 zwiększono wydatki o kwotę 50 zł na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień.
 6. W rozdziale 85504 zwiększono wydatki o kwotę 4.000 zł na realizację Programu Asystent Rodziny.
 7. Dokonano przesunięcia dotacji dla BMCAK w kwocie 40.000 zł z rozdziału 92109 do rozdziału 92116.