Apele Rady Miasta

Apel Nr 1/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie: planowanej likwidacji przejazdu kolejowego w km 148,963 linii kolejowej E59 Wrocław – Poznań, położonego w cią

Apel Nr 1/11/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 lipca 2011 r.
 
w sprawie: planowanej likwidacji przejazdu kolejowego w km 148,963 linii kolejowej E59 Wrocław – Poznań, położonego w ciągu drogi miejskiej ul. 3 Maja w Puszczykowie.
 
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z § 6 ust. 4 lit. d Regulaminu Rady Miasta Puszczykowa stanowiącego Załącznik nr 3 do Statutu Miasta Puszczykowa,
 
Rada Miasta Puszczykowa apeluje
do
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
al. Niepodległości 8
61-875 Poznań
 
o ponowne przeanalizowanie projektu modernizacji linii kolejowej E 59 na odcinku przebiegającym w granicach administracyjnych Miasta Puszczykowa, mającym na celu pozostawienie przejazdu kolejowego w km 148,963 linii E59 w ciągu ulicy 3 Maja w Puszczykowie lub wykonanie w tym miejscu przejścia dla pieszych i rowerzystów. Planowane przez inwestora pozostawienie tylko 2 przejazdów kolejowych (w ciągu ulic Wczasowej i Dworcowej), spowoduje podzielenie Miasta na dwie części. Powstaną w ten sposób trudności komunikacyjne związane z przejazdem do centrum lub do szpitala – obsługującego nie tylko mieszkańców Puszczykowa, lecz także wszystkie gminy położone na południe od Poznania.
Rozumiemy, że PKP PLK S.A. jest w posiadaniu porozumienia z poprzednimi władzami Miasta, które pozytywnie zaopiniowały projektowane zmiany, ale uważamy, że w tej opinii nie uwzględniono rozwoju Miasta i powstania nowych terenów budowlanych właśnie w rejonie ulicy 3 Maja i otoczeniu szpitala.
Biorąc pod uwagę duże znaczenie dla Mieszkańców projektowanych zmian, wnioskujemy jak wyżej. Deklarujemy jednocześnie chęć udziału w pracach zespołu, powołanego przez PKP do ponownego przeanalizowania możliwości wprowadzenia zmian w projekcie modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku w granicach administracyjnych Miasta Puszczykowa.
Lista wiadomości