Apele Rady Miasta

Apel Nr 2/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 stycznia 2012 r.w sprawie: zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego udziału w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających

Apel Nr 2/12/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 stycznia 2012 r.
 
w sprawie: zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego udziału w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań.
 
Na podstawie z § 6 ust. 4 lit. d Regulaminu Rady Miasta Puszczykowa stanowiącego Załącznik nr 3 do Statutu Miasta Puszczykowa, Rada Miasta Puszczykowa występuje z następującym apelem:
 
§ 1. Radni Rady Miasta Puszczykowa zwracają się z apelem do Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polski Donalda Tuska o zajęcie stanowiska w sprawie zapewnienia źródeł finansowania nowych zadań wynikających z art. 197 ust 1 i 2 oraz 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887). Wspomniana ustawa zrodziła bowiem wątpliwości co do jej zgodności z art. 2 oraz art. 167 ust. 1, 2 i 3 Konstytucji RP oraz z art. 9 ust. 1, 2 i 4 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 roku i ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607) oraz z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).
Powyższa wątpliwość co do zgodności z zacytowanymi regulacjami prawnymi zrodziła się na gruncie konieczności zastosowania w praktyce przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, bez prawnego zabezpieczenia w całości środków finansowych na te działania w regulacjach.W związku z powyższym podkreślić należy, że art. 167 ust. 1 Konstytucji RP zapewnia jednostkom samorządu terytorialnego udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań.Zgodnie zaś z art. 167 ust 4 Konstytucji RP zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych.
 
§ 2. Apel podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Puszczykowie oraz opublikowanie w lokalnej prasie i na stronie internetowej Urzędu.
 
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa do przesłania Apelu do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.
 
Uzasadnienie
 
Powyższy apel podyktowany jest głębokim zaniepokojeniem obecną sytuacją, gdzie samorządy terytorialne obarczane są obowiązkami i zadaniami bez koniecznego do tego celu finansowania. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku wprowadziła liczne, nowe zadania własne dla gminy, w tym obowiązek zatrudniania asystentów rodzin, ponoszenia częściowych kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej (od 10% kosztów w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej do 50% w trzecim i kolejnych latach). Żaden z przepisów nie wskazuje źródeł finansowania, natomiast brak możliwości w tym miejscu zastosowania domniemania, iż gmina ma obowiązek sfinansowania zadania własnego w całości za środków własnych. Art. 247 cytowanej ustawy stanowi jedynie, że minister ds. rodziny wprowadzi program dofinansowania nowych zadań własnych gminy z zakresu wspierania rodziny oraz sytemu pieczy zastępczej w okresie trzech lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, której wysokość nie może przekroczyć 50% wydatków na realizację zadania. Ta delegacja do wydania przepisów nie zmieni istniejącego stanu rzeczy, albowiem jest to jedynie delegacja do ustalenia warunków i zasad, natomiast kwestia źródeł finansowania nadal pozostaje nie rozstrzygnięta i nie uregulowana. Art. 197 ustawy stanowi, że jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu realizacji zadań obejmujących wspieranie rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 50%, a w przypadku gdy środki te pochodzą z rządowych programów wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wysokość dotacji nie może przekroczy 70% wydatków przeznaczonych na realizację zadania. Zatem istniejąca regulacja prawna w zakresie dotowania ma charakter fakultatywny i nie oznacza nawet zabezpieczenia dofinansowania zadań odpowiednio zgodnie z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji RP, zakreślając ponadto 3-letni okres określenia warunków i zasad w przepisach wykonawczych. Regulacja ta powodowa będzie znaczne obciążenia finansowe dla budżetu gminy, co znajduje bezpośrednie przełożenie na obciążenie kosztami realizacji tych zadań jego mieszkańców, co łamie konstytucyjną zasadę, że w przypadku zmiany zadań i kompetencji, w ślad za tymi zmianami następują również konstytucyjnie zagwarantowane zmiany w podziale dochodów publicznych.
Lista wiadomości