Apel Nr 1/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie opublikowanego przez Ministra Środowiska projektu „Białej Księgi Ochrony Złóż Kopalin”.

 
Apel Nr 1/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 17 grudnia 2015 r.
 
w sprawie opublikowanego przez Ministra Środowiska projektu „Białej Księgi Ochrony Złóż Kopalin".
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), § 4 ust. 2 pkt 3 i 4 Regulaminu Rady Miasta Puszczykowa, stanowiącego załącznik nr 2 do Statutu Miasta Puszczykowa, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 159/12/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3633), Rada Miasta Puszczykowa występuje z następującym apelem:
 
§ 1. Rada Miasta Puszczykowa wnosi o wykreślenie z wykazu złóż kopalin strategicznych, przedstawionego w konsultowanej „Białej Księdze Ochrony Złóż Kopalin", wszystkich uznanych za strategiczne złóż kopalin węgla brunatnego, znajdujących się na terenie Czempinia, Gostynia, Krzywinia, Mosiny, Oczkowic oraz popiera stanowisko Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 grudnia 2015 r. w zakresie wniosku, aby dostęp do wody, która przewidziana jest dla ludności do spożycia, a także dla zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości, uznany został za nadrzędny cel publiczny, w stosunku do celu publicznego, jakim jest bezpieczeństwo energetyczne Państwa.  
 
Uzasadnienie
 
W związku z opublikowaniem w dniu 3 listopada 2015 r. na stronie internetowej Ministerstwa Ochrony Środowiska „Białej Księgi ochrony złóż kopalin" i możliwości składania uwag względem tego dokumentu, Rada Miasta Puszczykowa oświadcza, co następuje:
przede wszystkim należy wskazać, że mieszkańcy Puszczykowa, które w całości znajduje się w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego, są jednoznacznie i stanowczo przeciwni budowie odkrywkowej kopalni węgla brunatnego na terenie tzw. Rowu Poznańskiego, biegnącego od Gostynia, przez Czempiń, Mosinę, Puszczykowo do Lubonia oraz sprzeciwiają się prawnemu uznaniu złóż węgla brunatnego na tym terenie za strategiczne dla interesów Państwa i wymagających szczególnej ochrony.
Rada Miasta Puszczykowa przypomina, że blisko 30 lat temu złoże Mosina z blisko 2 mld ton zasobów węgla brunatnego zostało definitywnie wykreślone z rejestru złóż możliwych do eksploatacji z uwagi na częściowe położenie w przyrodniczym obszarze chronionym, jakim jest Wielkopolski Park Narodowy. Budzi zatem zdziwienie ponowne omawianie ewentualnego eksploatowania złóż węgla brunatnego na tym terenie.
Stanowisko wyrażone w niniejszym oświadczeniu wynika także z tego, iż skutkiem uznania złóż węgla brunatnego na terenie tzw. Rowu Poznańskiego za strategiczne lub budowa kopalni i faktyczne wydobywanie węgla doprowadzi do:
  • powiększenia terenów zdegradowanych, dewastacji sfery biotycznej,
  • likwidacji zasobów środowiska przyrodniczego i dotychczasowych form ochrony przyrody, wód powierzchniowych płynących i stojących, a także działalności rolniczej oraz środowiska kulturowego, związanych między innymi z kulturą ziemiańską itradycjami rolnymi, a w szczególności 80 zabytków, likwidacja 60 miejscowości, wszczególności Czempiń, Mosina, Puszczykowo;
  • likwidacji Wielkopolskiego Parku Narodowego;
  • likwidacji działalności rolniczej;
  • emigracji tysięcy osób, przekształcenie krajobrazu z rolniczego na przemysłowy;
  • likwidacji dotychczasowych miejsc pracy i źródeł dochodów, zmiany rynku pracy;
  • zaburzenia dotychczasowej struktury zatrudnienia, stopniowy zanik poczucia tożsamości z miejscem dotychczasowego życia, powodując tym samym powolną dewastację przestrzeni tzw. „małych ojczyzn", ograniczenie możliwości działań na rzecz ochrony tradycji wielkopolskiej wsi;
  • likwidacji źródła ujęcia wody w Mosinie, zaopatrującego ok. 70 % odbiorców wody waglomeracji poznańskiej.
Należy zauważyć, że ustanowienie prawnej ochrony złóż węgla brunatnego na terenie Rowu Poznańskiego i uznanie ich za strategiczne dla interesu Państwa skutkować będzie zahamowaniem rozwoju miasta Puszczykowo. W przypadku wprowadzenia obowiązku umieszczenia w dokumentach planistycznych miasta informacji o istniejących złożach węgla brunatnego wraz z zakazem zabudowy tych terenów, powstanie wówczas obowiązek wypłaty odszkodowań względem właścicieli nieruchomości gruntowych, których prawo własności zostanie w ten sposób rażąco naruszone. Powyższe konsekwencje będą znajdować się ponad możliwościami finansowymi miasta Puszczykowo i doprowadzą miasto do zapaści.
Rada Miasta Puszczykowa jest przekonana o tym, że Ministerstwo Ochrony Środowiska pragnie uniknąć powstania katastrofalnych skutków dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego, w szczególności Puszczykowa, Mosiny, Komornik czy Lubonia oraz unicestwienia chronionej prawnie przyrody, która znajduje się nie tylko na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego, lecz na całym terenie tzw. Rowu Poznańskiego. Rada Miasta Puszczykowa popiera także stanowisko Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 grudnia 2015 r. oraz sformułowane w nim uzasadnienie. Uznanie dostępu do wody za nadrzędny cel publiczny jest w ocenie radnych za oczywiste i nie wymaga dłuższego uzasadniania. Wystarczy jedynie wspomnieć, że umieszczanie w wykazie złóż kopalin strategicznych dla węgla brunatnego i ich późniejsza ewentualna eksploatacja, w miejscach, które pokrywają się lub sąsiadują z zasobami wód podziemnych, wiązać się będzie z ich likwidacją. Rada Miasta Puszczykowa chce zaznaczyć, że unicestwienie zasobów wód podziemnych we wspomnianych miejscach zagrozi mieszkańcom całej aglomeracji poznańskiej w dostępie do wody pitnej.
Mając na uwadze powyższą argumentację, Rada Miasta Puszczykowa wnosi, aby na dalszym etapie wszelkich prac, związanych z tematem eksploatacji kopalin, temat złóż węgla brunatnego zlokalizowanych na terenie tzw. Rowu Poznańskiego, więcej nie był poruszany.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz