Uchwała Nr 110/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie: upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności

 
Uchwała Nr 110/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 lutego 2016 r.
 
w sprawie: upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania".
 
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zmianami), w związku z wymogami formalnymi, zawartymi w regulaminie konkursu nr POIiŚ.2.5/1/2015 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Upoważnia się Burmistrza Puszczykowa do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania", przyjęcia do realizacji  określonego w Studium Wykonalności projektu oraz akceptacji zawartych w nim taryf wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf, w ramach Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, ogłoszonego konkursu nr POIiŚ.2.3/1/2015 przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca, działająca na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
Uzasadnienie
 
Podjęcie uchwały związane jest z zamiarem złożenia przez Miasto Puszczykowo wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania" w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca, działająca na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska. (konkurs nr POIiŚ.2.5/1/2015). Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.