Uchwała budżetowa Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r.

 
Uchwała budżetowa Miasta Puszczykowa na rok 2017
Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta w wysokości  45.044.150,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1)  dochody bieżące w wysokości  42.176.013,13 zł;
2)  dochody majątkowe w wysokości  2.868.137 zł.
 
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta w wysokości 46.244.150,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 35.665.150,13 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 10.579.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 1.200.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
 
§ 3. 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 180.000 zł.
2. Określa się wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomani w wysokości 200.000 zł.
 
§ 4. Określa się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 20.000 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym tą ustawą.
 
§ 5. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami w wysokości 7.109.468 zł.
 
§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.049.750 zł.
 
§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.
 
§ 8. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Miasta w wysokości 3.560.000 zł, w tym przychody w wysokości 1.200.000 zł z tytułu z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 2.360.000 zł.
 
§ 9. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 590.000 zł, w tym na:
1) wydatki bieżące w wysokości 290.000 zł, w tym na:
a) realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 120.000 zł,
b) wydatki oświatowe w wysokości 150.000 zł,
c) zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 20.000 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 300.000 zł, w tym na:
a) zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 100.000 zł,
b) zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 20.000 zł.
 
§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 3.860.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł.
 
§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Miasta do kwoty 1.500.000 zł;
2) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie zadań i grup wydatków, o których mowa w art. 236 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem dokonywania zmian objętych upoważnieniem wynikającym z art. 257 ustawy o finansach publicznych;
3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania zmian planu wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian w zakresie paragrafów 302, 401, 404, 411, 412 oraz wydatków majątkowych;
4) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku bankowego Miasta.
 
§ 12. Ustala się kwotę 100.000 zł, do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
 
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz