Uchwała Nr 100/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa z przeznaczeniem

 
Uchwała Nr 100/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 26 stycznia 2016 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa z przeznaczeniem na budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2015 r. poz. 1515 ze zmianami) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres od 15.02.2016 - 31.12.2043 r. - części nieruchomości o powierzchni ca 306 m², będącej własnością Miasta Puszczykowa (oznaczoną kolorem zielonym na załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały), położonej w Puszczykowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr: 701/34 o powierzchni 2,7146 ha, obręb Puszczykowo, ark. mapy 6, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00106660/8 - Państwu Katarzynie Krzyżańskiej i Arkadiuszowi Krzyżańskiemu, prowadzącym wspólnie spółkę cywilną pod nazwą MY SPORT SPÓŁKA CYWILNA Katarzyna Krzyżańska Arkadiusz Krzyżański - z przeznaczeniem na budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Uchwałą Nr 176/12/VI z dnia 27 listopada 2012 r. Rada Miasta Puszczykowa wyraziła zgodę
na wydzierżawienie części przedmiotowej nieruchomości o powierzchni ca 0,9720 ha -
z przeznaczeniem na budowę obiektów rekreacyjno-sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W dniu 31 grudnia 2013 roku została zawarta umowa dzierżawy gruntu na okres 30 lat.
Następnie, w wyniku rozpoczętych przez Dzierżawcę prac związanych z budową obiektów sportowych oraz w wyniku dokonania pomiarów geodezyjnych, a także w związku ze zmianą koncepcji zagospodarowania obszaru miejskiego, niebędącego przedmiotem dzierżawy - postanowiono skorygować obszar dzierżawy w ramach tego samego areału - poprzez dodanie terenu oznaczonego na załączniku graficznym kolorem zielonym oraz odjęcie terenów zaznaczonych na załączniku graficznym kolorem pomarańczowym. 
Przepis art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami określa,
że zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
Rada może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy w drodze indywidualnej uchwały dotyczącej konkretnie wskazanej nieruchomości.
Wysokość czynszu dzierżawnego terenów będących własnością Miasta Puszczykowa określa zarządzenie Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Wobec powyższego podjęcie uchwały następującej treści jest uzasadnione.