Uchwała Nr 106/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie: Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

 
Uchwała Nr 106/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 lutego 2016 r.
 
w sprawie: Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 124 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Uchwala się Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gmin.
 
W celu realizacji powyższych zadań opracowuje się Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii, który uchwala Rada Miasta (art. 10 ust. 2 i 3 ustawy).