Uchwała Nr 104/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie: wprowadzenia bezpłatnej komunikacji na terenie Miasta Puszczykowa

 
Uchwała Nr 104/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 lutego 2016 r.
 
w sprawie: wprowadzenia bezpłatnej komunikacji  na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami) oraz art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1440 ze zmianami), Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się na terenie Miasta Puszczykowa bezpłatną komunikację miejską obejmującą Miasto Puszczykowo.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2016 r.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z treścią art. 50a ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym rada gminy może ustalać ceny za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich. W celu zapewnienia powszechnego dostępu do komunikacji i zachęcenia mieszkańców do korzystania z transportu publicznego podjęto decyzję o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji miejskiej na terenie Miasta Puszczykowo.