Uchwała Nr 105/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie: określenia przepisów porządkowych w transporcie zbiorowym w Puszczykowie

 
Uchwała Nr 105/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 lutego 2016 r.
 
w sprawie: określenia przepisów porządkowych w transporcie zbiorowym w Puszczykowie.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami) oraz art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. Z 2015 r., poz. 915), Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.  Określa się przepisy porządkowe w transporcie zbiorowym w Puszczykowie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
Uzasadnienie
 
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami) stanowi w art. 18 ust. 2 pkt 15, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
 
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. Z 2015 r., poz. 915) nakłada w art. 15 ust. 5 na Radę Gminy obowiązek określenia przepisów porządkowych w odniesieniu do lokalnego transportu zbiorowego. W związku z zamiarem uruchomienia bezpłatnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Puszczykowa konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.