Uchwała Nr 108/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ul. Łąkowej

 
Uchwała Nr 108/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 lutego 2016 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ul. Łąkowej.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz.U. 2015 poz. 1515 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres od dnia 31.03.2016 r. do 30.03.2019 r. części nieruchomości położonej w Puszczykowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 206/3, 207 i 208, obręb Puszczykowo, ark. mapy 3, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00106660/8, tj. o łącznej powierzchni przeznaczonej do wydzierżawienia 1862 m², oznaczonej na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
Uzasadnienie
 
Dotychczasowy wieloletni dzierżawca części nieruchomości będącej przedmiotem niniejszej uchwały zwrócił się z prośbą o przedłużenie okresu dzierżawy.
Przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określa,
że uchwała rady gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony
do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Wysokość czynszu dzierżawnego terenów będących własnością Miasta Puszczykowa określa zarządzenie Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Wobec powyższego podjęcie uchwały następującej treści jest uzasadnione.