Uchwała Nr 109/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 698/12 i 701/14 położonych w Puszczykowie w rejonie ulic Poznańskiej i

 
Uchwała Nr 109/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 lutego 2016 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 698/12 i 701/14 położonych w Puszczykowie w rejonie ulic Poznańskiej i Rynek.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zmianami) oraz art. 37 ust. 3 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774
ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż oraz zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, przedstawionej na załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 698/12 o powierzchni 0,0087 ha oraz 701/14 o powierzchni 0,0014 ha, obręb Puszczykowo, ark. mapy 6, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00106660/8.
 
§ 2. Cena działki zostanie ustalona na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
Uzasadnienie
 
Działki nr 698/12 i 701/14 położone w rejonie ulic: Poznańskiej i Rynek są własnością Miasta Puszczykowa. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w centrum miasta w rejonie ulic: Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej - etap B, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Puszczykowa Nr 323/10/V z dnia 06.10.2010 r. przedmiotowe działki przeznaczone są pod tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem 1U.
Wieloletni dzierżawca, który zabudował przedmiotową część nieruchomości budynkiem handlowo-mieszkalnym, zgodnie z warunkami określonymi w umowie dzierżawy, zwrócił się z wnioskiem o sprzedaż w/w działek.
Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami pozwalają na zwolnienie w drodze uchwały przez radę gminy z obowiązku zbycia w drodze przetargu - nieruchomości, gdy jej sprzedaż następuje
na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę. Ponieważ umowa dzierżawy w niniejszej sprawie została zawarta w dniu 25 października 2005 r., a przedmiotowa część nieruchomości została zabudowana na podstawie pozwolenia na budowę, budowa została zakończona i wydane zostało pozwolenie na uzytkowanie budynku handlowo-mieszkalnego - spełniony został powyższy warunek. 
O nabycie przedmiotowej nieruchomości ubiegał się tylko jeden podmiot spełniający warunki określone w art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.