Uchwała Nr 111/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych

 
Uchwała Nr 111/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 lutego 2016 r.
 
w sprawie: emisji obligacji komunalnych.
 
Na podstawie art.18 ust 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), art. 2 pkt 5, art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238), Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1.   Miasto Puszczykowo wyemituje obligacje komunalne na okaziciela do kwoty 3.758.000 zł (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), tj. w łącznej liczbie 3.758 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.
2.   Obligacje wyemitowane zostaną w 2016 roku w 3 (trzech) seriach:
1)      seria A/16 o wartości do 1.000.000 zł,
2)      seria B/16 o wartości do 1.000.000 zł,
3)      seria C/16 o wartości do 1.758.000 zł.
3.   Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
4.   Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5.   Miasto Puszczykowo  ma  prawo  do  nieodpłatnego  przesunięcia  daty  emisji dowolnej  serii  obligacji  na  rok  2017,  przy  jednoczesnym  odpowiednim  skróceniu terminu  wykupu  przesuwanej  serii  obligacji,  po  podjęciu  przez  Radę Miasta Puszczykowa odpowiedniej  uchwały.  Podpisanie  aneksu  do  umowy  emisyjnej  nie będzie wiązało się dla Miasta Puszczykowa z żadnymi dodatkowymi kosztami, a wysokość i sposób wypłaty marży dla przesuwanych serii obligacji nie ulegnie zmianie.
 
§ 2. Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań Miasta.
 
§ 3.
1.   Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 149 osób.
2.   Obligacje zostaną wykupione z dochodów Miasta Puszczykowa pochodzących z udziału w podatkach dochodowych lub przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji komunalnych.
3.   Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.
 
§ 4.
1.   Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe sumie stawki WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego i marży dla inwestorów.
2.   Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
3.   Poczynając od dnia wykupu, obligacje nie podlegają oprocentowaniu.
 
§ 5. Emisja ostatniej serii obligacji nastąpi nie później niż 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem § 1 ust. 5.
 
§ 6.
1.   Wykup obligacji następować będzie po cenie nominalnej po upływie terminów:
1)      5 lat od daty emisji dla obligacji serii A/16,
2)      5 lat od daty emisji dla obligacji serii B/16,
3)      5 lat od daty emisji dla obligacji serii C/16.
2.   Jeżeli data wykupu obligacji przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
3.   Ostateczny termin wykupu obligacji ustala się na dzień 31 grudnia 2021 r.
4.   Dopuszcza się możliwość nabycia przez Miasto Puszczykowo obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
 
§ 7.
1.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
2.   Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone w drodze umowy bankowi.
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego w celu sfinansowania spłaty długu mogą m.in. emitować papiery wartościowe.
Uchwała budżetowa Miasta Puszczykowa na 2016 r. w limitach zobowiązań z tytułu zaciąganych zobowiązań finansowych wskazuje emisję papierów wartościowych obok kredytów i pożyczek.
Dzięki przedmiotowej emisji obligacji możliwe będzie sfinansowanie zaciągniętego długu przypadającego do spłaty w roku bieżącym oraz planowanego deficytu, przy jednoczesnym spełnieniu w latach następnych wymogów ustawy o finansach publicznych co do ograniczeń rocznych w spłacie długu.
Na agenta emisji obligacji zostanie wybrany bank, który będzie pełnił wszystkie funkcje niezbędne dla prawidłowego i skutecznego przeprowadzenia emisji. Jednocześnie bank ten będzie pełnił rolę gwaranta emisji tzn. zobowiąże się do nabycia obligacji na własny rachunek w przypadku nie sprzedania obligacji inwestorom.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady miasta należy podejmowanie uchwał w sprawie emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania i wykupu.