Uchwała Nr 113/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.

 
Uchwała Nr 113/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 23 lutego 2016 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 29.12.2015 r. poz. 8906) wprowadza się następujące zmiany:
1)     w § 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 600 zł do kwoty 34.340.600 zł, w tym:
a)     zwiększa się dochody  bieżące o kwotę 600 zł do kwoty 33.290.600 zł;
2)     w § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 400.600 zł do kwoty 36.240.600 zł, w tym:
a)  zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 210.600 zł do kwoty 27.750.600 zł,
b)     zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 190.000 zł do kwoty 8.490.000 zł;
3)     § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 1.900.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.";
4)     w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
5)     w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
6)     w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
7)     § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6 W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 801.400 zł.";
8)     § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Miasta w wysokości 5.661.250 zł, w tym przychody w wysokości 1.903.250 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.";
9)     w § 9 ust. 2 pkt 3a zmniejsza się rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych o kwotę 270.000 zł do kwoty 45.000 zł.
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r. pozostaje bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
Dochody
Dział 600 Zwiększono o kwotę 100 zł dotację z Powiatu Poznańskiego na bieżące utrzymanie dróg.
Dział 852 Wprowadzono dotację w kwocie 500 zł z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
 
Wydatki
Rozdział 60004 Zwiększono wydatki na transport publiczny o kwotę 75.000 zł, w związku z planowaną zmianą organizacji komunikacji wewnętrznej w mieście.
Rozdział 60014 Zwiększono o kwotę 100 zł wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.
Rozdział 60016 Zwiększono o kwotę 190.000 zł wydatki na realizację programu budowy dróg.
Rozdział 70004-70005 Zwiększono wydatki o kwotę 21.850 zł, m.in. w związku z koniecznością wykonania operatów szacunkowych dot. służebności przesyłu.
Rozdział 75023 Zwiększono o kwotę 20.000 zł wydatki na bieżące utrzymanie Urzędu Miasta, w związku z koniecznością wykonania studium wykonalności dla termomodernizacji budynku urzędu; wprowadzono 20.000 zł na dokumentację rozbudowy budynku urzędu.
Rozdział 75818 Zmniejszono rezerwę celową na wydatki majątkowe o kwotę 270.000 zł.
Rozdział 80101 Zwiększono o kwotę 35.000 zł wydatki na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej nr 2, w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu dachu.
Zmniejszono nakłady na rozbudowę szkoły SP2 o kwotę 30.000 zł, wprowadzono wydatki  kwocie 30.000 zł na budowę placu zabaw przy SP1. 
Rozdział 85215-85219 Zwiększono o kwotę 6.650 zł wydatki MOPS-u, w tym 500 zł w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa i 6.150 zł na wynagrodzenia cywilnoprawne.
Rozdział 90013 Zwiększono o kwotę 20.000 zł wydatki na utrzymanie czystości w mieście, w związku z wyższymi cenami usług niż w roku 2015.
Rozdział 90004 Zwiększono wydatki o kwotę 20.000 zł na wykonanie studium wykonalności dla zagospodarowania terenu zakola; wprowadzono wydatki w wysokości 250.000 zł (wkład własny 15%) na przedsięwzięcie: Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania, na realizację którego Miasto będzie starało się pozyskać dofinansowanie. 
Rozdział 92105 Zwiększono wydatki o kwotę 12.000 zł, przede wszystkim w związku z wcześniejszym przesunięciem środków na dotacje na prace konserwatorskie.
 
Deficyt
Zwiększono deficyt o kwotę 400.000 zł. Deficyt nie będzie miał wpływu na zadłużenie Miasta - zostanie sfinansowany z wolnych środków pieniężnych z lat ubiegłych.