Uchwała Nr 116/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 
Uchwała Nr 116/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 22 marca 2016 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Rada Miasta Puszczykowa wyraża zgodę na nabycie gruntu stanowiącego działkę nr 187/3, położoną w obrębie geodezyjnym Puszczykowo Stare, o powierzchni 0,0062 ha, zapisaną w księdze wieczystej KW nr PO2P/00004946/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Działka 187/3 jest częścią ulicy Bukowej w Puszczykowie. Właściciel działki wystąpił o uregulowanie stanu prawnego działki, powstałej w wyniku podziału dokonanego w 2000 roku.  Podział nieruchomości był wykonany z pominięciem przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, co spowodowało, że działka przeznaczona pod drogę nie przeszła z mocy prawa na własność Miasta Puszczykowa.
Ulica Bukowa została zaliczona do kategorii dróg gminnych na podstawie uchwały Rady Miasta Puszczykowa w 2000 roku, po podziale dokonanym przez właściciela nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO2P/00004946/2. Wartość działki zostanie określona na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego i uzgodnienia ceny z właścicielem.