Uchwała Nr 117/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 
Uchwała Nr 117/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 22 marca 2016 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Rada Miasta Puszczykowa wyraża zgodę na nabycie gruntu stanowiącego działkę nr 968, położoną w obrębie geodezyjnym Niwka, o powierzchni 0,0040 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr Niwka Tom III Karta 68.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Działka nr 968 położona przy ul. Nadwarciańskiej jest klinem wcinającym się pomiędzy działki, należące do Miasta Puszczykowa. Powstała jako pozostałość niewłaściwie rozliczonej księgi wieczystej Niwka Tom III karta 68 na początku lat 90. XX wieku. Nabycie działki nr 968 pozwoli na uregulowanie spraw własnościowych, związanych z dostępem do działek, będących własnością Miasta Puszczykowa. Wysokość ceny za nabycie zostanie ustalona na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego i uzgodnień ze spadkobiercą właścicieli.