Uchwała Nr 120/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 96/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gos

 
Uchwała Nr 120/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 22 marca 2016 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały nr 96/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo".
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje: 
 
§ 1. W uchwale nr 96/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. zmienia się załącznik - „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo", zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
Uzasadnienie
 
Uchwałą nr 96/16/VII z dnia 26 stycznia 2016 r. Rada Miasta Puszczykowa przyjęła „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo", opracowany na zlecenie Stowarzyszenia Metropolia Poznań w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna - Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013) i współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Plany gospodarki niskoemisyjnej po ich uchwaleniu podlegają opiniowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pod kątem zgodności z wymaganiami konkursu. Weryfikacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo wykazała konieczność uzupełnień i zmian w przyjętym dokumencie.
Niniejsza uchwała wprowadza poprawki w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo, wymagane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, co pozwoli na ubieganie się o środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na zadania związane z ograniczaniem niskiej emisji. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.