Uchwała Nr 122/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie: przyznania stypendium sportowego.

 
Uchwała Nr 122/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 22 marca 2016 r.
 
w sprawie: przyznania stypendium sportowego.
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami) oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 176) oraz § 2 ust. 1 i  2 pkt 1, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1 i 2, § 5 ust. 1 i 3, § 6 ust. 3-5 Uchwały Nr 113/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie: okresowych stypendiów sportowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 poz. 545 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyznaje się stypendium sportowe Karolinie Płazie w wysokości 500 zł miesięcznie w okresie od 1 marca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
Uzasadnienie
 
Do Urzędu wpłynął wniosek o przyznanie stypendium sportowego Karolinie Płazie. Zgodnie z Uchwałą Nr 113/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie: okresowych stypendiów sportowych powołana została Komisja Stypendialna, która wydała pozytywną opinię w sprawie złożonego wniosku, proponując przyznanie stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie.
Karolina Płaza jest mieszkanką Puszczykowa, trenującą snowboard, a w sezonie letnim także wakeboard. W 2015 roku została powołana do kadry Juniorów Polskiego Związku Narciarskiego w snowboardzie.
Polski Związek Narciarski zaświadczył, że Karolina Płaza jako zawodniczka klubu Extremalta Poznań w kategorii Młodziczka osiągnęła w sezonie 2014/2015 następujące wyniki w snowboardzie:
- 5. miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży PGS - slalom gigant równoległy (kat. Junior B),
- 5. miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży PLS - slalom równoległy (kat. Junior B),
- 5. miejsce w Pucharze Polski w slalomie (SL) i gigancie (GS) - 10.01.2015 r.,
- 5. miejsce w Pucharze Polski w slalomie (SL) i gigancie (GS) - 26.01.2015 r.,
- 5. miejsce w Pucharze Polski w slalomie (SL) i gigancie (GS) - 08.02.2015 r.
 
Zgodnie z planem przygotowań na 2016 rok, Karolina Płaza ma uczestniczyć w:
- I, II i III edycji Pucharu Polski,
- XXII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,
- Zimowych Igrzyskach Szkół Niepublicznych,
- Grand Prix „Malta" oraz Pucharze Poznania,
- obozach treningowych.