Uchwała Nr 123/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie: przyznania stypendium sportowego.

 
Uchwała Nr 123/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 22 marca 2016 r.
 
w sprawie: przyznania stypendium sportowego.
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami) oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 176) oraz § 2 ust. 1 i  2 pkt 1, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1 i 2, § 5 ust. 1 i 3, § 6 ust. 3-5 Uchwały Nr 113/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie: okresowych stypendiów sportowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 poz. 545 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyznaje się stypendium sportowe Pawłowi Bakunowi w wysokości 400 zł miesięcznie w okresie od 1 marca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Do Urzędu wpłynął wniosek o przyznanie stypendium sportowego Pawłowi Bakunowi. Zgodnie z Uchwałą Nr 113/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie: okresowych stypendiów sportowych powołana została Komisja Stypendialna, która wydała pozytywną opinię w sprawie złożonego wniosku, proponując przyznanie stypendium w wysokości 400 zł miesięcznie.
Paweł Bakun jest mieszkańcem Puszczykowa, który trenuje badminton, tenis zimny, tenis stołowy oraz squash. W 2015 rok zawodnik wziął udział w turniejach racketlonu - dyscypliny, która łączy cztery konkurencje rakietkowe, osiągając następujące wyniki:
- 2. miejsce w XI Mistrzostwach Polski w Racketlonie, kat. Junior U21 - 9-11.10.2015, Częstochowa,
- 3. miejsce w XI Mistrzostwach Polski w Racketlonie, kat. B - 9-11.10.2015, Częstochowa.
 
Paweł Bakun (licencja Polskiej Federacji Racketlona o numerze 0052) został objęty programem przygotowawczym do XII Mistrzostw Polski w Racketlonie.
Zgodnie z planem przygotowań na 2016 rok, Paweł Bakun ma uczestniczyć w:
- Ogólnopolskim Turnieju w Badmintonie Netto Cup - 20-21.02.2016, Szczecin,
- XII Mistrzostwach Polski w Racketlonie,
- Racketlon Super Polish Tour I, kat. A - 21-22.05.2016, Poznań,
- Racketlon Super Polish Tour I, kat. 18-19.06.2016, Zgierz,
- VII Deblowe oraz XII Indywidualne Mistrzostwa Polski 2016.