Uchwała Nr 125/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.

 
Uchwała Nr 125/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 22 marca 2016 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 29.12.2015 r. poz. 8906) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 9.600 zł do kwoty 34.395.856 zł, w tym:
a) zwiększa się dochody  bieżące o kwotę 9.600 zł do kwoty 33.345.856 zł;
2) w § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 529.600 zł do kwoty 36.815.856 zł, w tym:
a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 99.200 zł do kwoty 27.895.456 zł,
b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 430.400 zł do kwoty 8.920.400 zł;
3) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 2.420.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.";
4)     w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
5)     w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
6)     w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
7)     w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
8)     § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Miasta w wysokości 6.181.250 zł, w tym przychody w wysokości 2.423.250 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.".
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
Uzasadnienie
Dochody
Dział 750 - wprowadzono dotację w kwocie 9600 zł na sfinansowanie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej funkcję koordynatora ZIT.
Zmniejszono kwotę subwencji oświatowej o 133.949 zł.
Zwiększono dochody z tytułu udziału w podatku PIT o kwotę 62.000 zł.
Zwiększono kwotę dotacji na wychowanie przedszkolne o 29.530 zł.
Zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości 42.419 zł.
 
Wydatki
Rozdział 60004 - zwiększono wydatki na transport publiczny o kwotę 18.000 zł.
Rozdział 60016 - zwiększono o kwotę 400.000 zł wydatki na realizację programu budowy dróg.
Rozdział 70004 - zwiększono wydatki o kwotę 540 zł na składki od umów zlecenia.
Rozdział 75023 - zwiększono o kwotę 9600 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe (środki z dotacji celowej), zwiększono o kwotę 12.000 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, wprowadzono wydatki w kwocie 40.000 zł na wykonanie strategii rozwoju i promocji miasta, wprowadzono wydatki w kwocie 50.000 zł na zadanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie (wkład własny do projektu), zmniejszono o kwotę 19.600 zł wydatki na zadanie: Rozbudowa i modernizacja urzędu miejskiego.
Rozdział 75095 - zwiększono o kwotę 3.000 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.
Rozdział 80110 - zwiększono łącznie o kwotę 6.060 zł wydatki gimnazjów, na sfinansowanie udziału w Konkursie Twórczego Rozwiązywania Problemów - Odyseja Umysłu.
Rozdział 92105 - dokonano przesunięcia między grupami wydatków.
Rozdział 92604 - zwiększono wydatki o kwotę 10.000 zł na organizację Dnia Dziecka.
 
Deficyt
Zwiększono deficyt o kwotę 520.000 zł. Deficyt nie będzie miał wpływu na zadłużenie Miasta - zostanie sfinansowany z wolnych środków pieniężnych z lat ubiegłych.