Uchwała Nr 129/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Puszczykowie, przy ulicy Poznańskiej 74b, oznaczo

 
Uchwała Nr 129/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 maja 2016 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Puszczykowie, przy ulicy Poznańskiej 74b, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 571/3.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej - części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, przedstawionej na załączniku graficznym, stanowiącym załącznik do uchwały, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 571/3 o powierzchni 0,0020 ha, obręb Puszczykowo, ark. mapy 5, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00106926/1.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Puszczykowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 566/11, obręb Puszczykowo, ark. mapy 5, zostało wszczęte postępowanie w sprawie uregulowania stanu prawnego części nieruchomości, będącej własnością Miasta Puszczykowa, oznaczonej jako działka nr 571/2 -
w części zajętej pod fragment budynku handlowo-usługowego, stanowiącego własność wnioskodawcy. Z urzędu dokonano wydzielenia zabudowanej części z działki nr 571/2 i w wyniku podziału działka otrzymała nr 571/3. Dla działki nr 571/3 nie obowiązuje aktualnie żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami pozwalają na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, gdy przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. Przeznaczona do sprzedaży część nieruchomości ze względu na swoją powierzchnię oraz kształt nie spełnia kryteriów samodzielnej działki budowlanej, może stanowić jedynie uzupełnienie działek sąsiednich. Jedynym sąsiedztwem dla przedmiotowej części nieruchomości, poza wnioskodawcą, jest Miasto Puszczykowo.
Wobec powyższego podjęcie uchwały następującej treści jest uzasadnione.