Uchwała Nr 130/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulic Stroma/Gliniana.

 
Uchwała Nr 130/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 maja 2016 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulic Stroma/Gliniana.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości przedstawionej na załączniku graficznym, stanowiącym załącznik do uchwały, położonej w Puszczykowie, o powierzchni ca 0,0722 ha - z działki nr 287 o powierzchni 1,8465 ha, obręb Puszczykowo Stare, ark. mapy 8, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00004949/3.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Wyrażenie zgody na nabycie przedmiotowej części nieruchomości związane jest z realizacją ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Puszczykowa Starego - rejon ulic: Gliniana - Stroma - strefa A, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Puszczykowa Nr 80/99/III z dnia 18.10.1999 r. Zgodnie z powyższym planem - przedmiotowa część nieruchomości przeznaczona jest pod pas drogowy ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni rozbieralnej, oznaczony symbolem KP-J.
Podjęcie uchwały w niniejszej sprawie umożliwi uruchomienie terenu budowlanego w tym rejonie. Wartość przedmiotowej części nieruchomości zostanie ustalona w drodze rokowań z właścicielem nieruchomości, w oparciu o opinię rzeczoznawcy majątkowego.