Uchwała Nr 131/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszc

 
Uchwała Nr 131/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 maja 2016 r.
 
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18.
 
Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 199 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1-18 - których granice oznaczone zostały w załączniku graficznym do uchwały.
 
§ 2. Tracą moc następujące uchwały Rady Miasta Puszczykowa:
  1. Nr 203/06/IV z 21.03.2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenu w Puszczykowie, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 17, pomiędzy ulicami: Jarosławską, Konwaliową a granicą lasu od strony południowej,
  2. Nr 159/09/V z 29.10.2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia  mpzp dla działki 193 w Puszczykowie, w rejonie ulic: Przecznica i Bukowej, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6,
  3. Nr 178/09/V z 1.04.2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenu w Puszczykowie w rejonie ulic: Gołębia, fragment Studziennej z przyległą zabudową, Wysoka, Jarosławska, obręb Puszczykowo Stare, ark. 9, 11, 12, 14, 15 - w dwóch etapach A i B.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Na wniosek Burmistrza Miasta przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania zgodnie z ww. celem opracowania.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa w obrębie Puszczykowa Starego w większości występują tereny oznaczone symbolem M oznaczającym zabudowę mieszkaniową z nieuciążliwymi usługami towarzyszącymi. W niewielkich obszarach występuje funkcja usługowo-mieszkalna (symbol U/M) oraz tereny rolne nie przeznaczone do zabudowy (symbol R).
 
Celem sporządzenia planu jest zmiana dotychczas obowiązujących na terenie Puszczykowa Starego planów miejscowych, uchwalonych przez Radę Miasta Puszczykowa w latach 1997 - 2009:
 
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego - rejon ulic: Czarnieckiego - Pszeniczna - Gołębia zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Puszczykowa Nr II/175/97 z 10.03.1997 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 7 z 8.04.1997, poz. 47 - powierzchnia 4,8 ha,
2. Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego w zakresie wielkości działek budowlanych - uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr II/238/98 z 11.05.1998, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 12 z 16.06.1998, poz. 120 - powierzchnia 197 ha,
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Puszczykowa starego - rejon ulic: Gliniana - Stroma - strefa A - Uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 80/99/III z 18.10.1999 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 79 z 10.11.1999, poz.1524 - powierzchnia 7,3 ha,
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Puszczykowa Starego - rejon ulic: Gliniana -Stroma - strefa B - Uchwała Rady Miasta Puszczykowa  Nr 120/2000/III z 29.05.2000 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 46 z 30.06.2000, poz. 541 powierzchnia 1,7 ha,
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Puszczykowa Starego - rejon ulic: Jarosławska - Chabrowa - uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 155/2000/III z 9.10.2000 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 77 z 7.11.2000, poz.1074 - powierzchnia 16 ha,
6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Puszczykowa obejmującego działkę nr 751 - ul. Jarosławska - Uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 165/2000/III z 11.12.2000 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 91 z 27.12.2000, poz. 1222 - powierzchnia 2,25 ha,
7. Zmiana planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego w zakresie ustaleń realizacyjnych dla poszczególnych obszarów funkcjonalnych - uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 191/2001/III z 19.03.2001 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 30 z 29.03.2001, poz. 475 - powierzchnia 186 ha,
8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Puszczykowa obejmującego rejon ulic: Sobieskiego, Krętej i Przy Murze - uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 196/2001/III z dnia 28.05.2001 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 80 z 10.07.2001, poz.1471 - powierzchnia 1,14 ha,
9. Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego - dla terenu obejmującego fragmenty działek nr 100/3 i 107 oraz działkę nr 109/2 położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Cichej i Jałowcowej - uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 204/2001/III z 2.07.2001 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 83 z 17.07.2001, poz. 1555 - powierzchnia  0,64 ha,
10.  Zmiana planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego z 12.12.1994 dla terenu obejmującego działki nr: 345/2, 345/3, 345/4, 345/5 położone w Puszczykowie w rejonie ulic: Wysoka i Studzienna - m.p.z.p. rejonu ulic Wysoka - Studzienna w Puszczykowie - Uchwała RMP Nr 266/02/III z dnia 13.05.2002 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 77 z 5.06.2002, poz.2010 - powierzchnia 2 ha,
11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Puszczykowie w rejonie ul. Jarosławskiej - działka nr 754/1 - uchwala RMP Nr 298/02/III z dnia 7.10.2002 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 138 z 15.11.2002, poz. 3808 - powierzchnia 2,3 ha,
12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Puszczykowo - rejon ul. Morenowej część A - uchwała RMP Nr 59/03/IV z dnia 9.09.2003 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 167 z 27.10.2003, poz. 3126 - w części zastąpiony planem z 2014 (p. 41) pozostało: powierzchnia 2,6 ha,
13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla rejonu ul. Morenowej - część B - uchwała RMP Nr 167/08/V z dnia 26.11.2008, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 1 z 16 stycznia 2009, poz. 5 - powierzchnia 7,2 ha,
14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Sobieskiego, działką nr 177/4, działką nr 167, a terenem lasu WPN - uchwała RMP Nr 171/08/V z dnia 17.12.2008, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 17 z 9 lutego 2009, poz. 275 - powierzchnia 12,1 ha,
15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 127/3 położonej w Puszczykowie przy ul. Cichej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 3 - uchwała RMP NR 206/09/V z dnia 24.06.2009, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 150 z 11 sierpnia 2009, poz. 2520 - ok. 0,1 ha.
 
    Proponowane jest uaktualnienie i ujednolicenie zapisów planów, w tym m.in. przeznaczenia terenów, linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu, zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasad kształtowania krajobrazu, prawidłowej obsługi komunikacyjnej terenów oraz uporządkowanie obszarów już zabudowanych pod kątem m.in.: wielkości działek, parametrów zabudowy, strefy ochronnej od lasu itp.
Konieczne jest opracowanie nowego planu miejscowego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w tym m.in. ustaleń Planu Ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego, przepisów w zakresie ochrony zabytków, ochrony środowiska, obszarów NATURA 2000, terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów (w tym obszary górnicze, tereny osuwania się mas ziemnych, udokumentowane złoża itp.).
 
Przewiduje się - jako wiodącą funkcję terenu - zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zarówno w części zurbanizowanej, jak i na terenach, gdzie obecne przeznaczenie pod uprawy rolne docelowo może ulec przekształceniu w kierunku mieszkalnictwa.
 
Projektowany zakres prac planistycznych jest zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa obowiązującym na dzień przystąpienia do sporządzenia planu.
Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 199 ze zmianami) wykonana została analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.