Uchwała Nr 132/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 96/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gosp

 
Uchwała Nr 132/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 maja 2016 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały nr 96/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo".
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje: 
 
 
§ 1. Do „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo", przyjętego uchwałą nr 96/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r., wprowadza się załącznik nr 6 w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
    
Uzasadnienie
 
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo" przyjęty uchwałą nr 96/16/VII z dnia 26 stycznia 2016 r. Rady Miasta Puszczykowa (ze zmianami) jest dokumentem wymaganym przy aplikowaniu o środki zewnętrzne na projekty związane z szeroko pojętą gospodarką niskoemisyjną (np. termomodernizacja). Przy przygotowaniu projektów związanych z promowaniem transportu publicznego dodatkowo wymagany jest dokument dotyczący planowania mobilności miejskiej - w formie samodzielnej lub jako część planu gospodarki niskoemisyjnej. Projekt uchwały obejmuje uzupełnienie obowiązującego „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo" o załącznik o nazwie „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej", odpowiadający wymogom określonym w regulaminie konkursu dla poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.